อพ.สธ.ประชุมสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา
      

 
 

กลับหน้าหลัก  :    HOME

 

 

 
 

               เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ คุณพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ. อ.ประไพศรี สุภา อ.พร้อม พรหมภู่ อ.อุดม ล้อมวงศ์พานิช อ.ทวีชัย สัจจาริยะรักษ์ อ.โสภณ สุรโยธี และอ.มงคล เดชวรรณ ที่ปรึกษาประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ นายธานินทร์ สันคะนุช เจ้าหน้าที่กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ได้เดินทางไปประชุมกลุ่มโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๕๑ โรงเรียน และโรงเรียนสังกัด อบจ จำนวน ๖ โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินเพื่อรับป้ายสนองพระราชดำริฯ และเกียรติบัตร ในปี ๒๕๕๖ โดมีผู้เข้าร่วมประชุม ๒๑๔ คน ประกอบด้วย (ผู้บริหาร ๕๐ ครู ๑๑๔ นักเรียน ๓๐ และอื่นๆ ๒๐ คน)

 
     
 
 

กลับหน้าหลัก  :    HOME