อพ.สธ.ประชุมสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์
      

 
 

กลับหน้าหลัก  :    HOME

 

 

 
 

          เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ คณะที่ปรึกษา ประสานงาน อพ.สธ.เขตภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย อ.เพ็ญศรี พืชพันธ์ อ.ประสพศรี เตมียบุตร อ.สมพงษ์ พลสูงเนิน อ.ประนอม รัตนชัย และ เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ นายชนันต์ติณณ์ เทียนทอง ได้ร่วมประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการฯ    (๓ สาระการเรียนรู้) ภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยบรรยายและปฏิบัติการเรียนรู้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๐๒ คน จาก ๑๓ โรงเรียน ดังรูปภาพประกอบ

 
 

 
 
 
 

กลับหน้าหลัก  :    HOME