ภาคตะวันออก   จังหวัดจันทบุรี  


โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยาสังกัด
:

สถานที่ตั้ง
:

พิกัดทางภูมิศาสตร์ :

เริ่มเป็นสมาชิกเมื่อ :                                                        หมายเลขสมาชิก :

รับป้ายพระราชทานเมื่อ

รับเกียรติบัตร ๑ เมื่อ
:

รับเกียรติบัตร ๒ เมื่อ
:
 ทะเบียนพรรณไม้

รายละเอียดพรรณไม้


 

 

 

 

 
 
 l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l
 l Home l Webboard l Guestbook I RSPG e-Mail l Web Links l สำนักงาน อพ.สธ. ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ  I สารพรรณพฤกษ์ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org
 
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร