ภาคใต้

 

สุราษฎร์ธานี

โรงเรียนวัดสมหวัง
โรงเรียนบ้านใหญ่
โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
โรงเรียนวัดวิโรจนาราม
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
โรงเรียนบ้าน้ำราด
โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง
โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
โรงเรียนบ้านมะเลาะ
โรงเรียนบ้านคลองรอก
โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง
โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91
โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ
โรงเรียนบ้านบางขนุน
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
โรงเรียนบ้านหนองเปล
โรงเรียนบ้านปากทำเรียง
โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ
โรงเรียนบ้านบางพระ
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
โรงเรียนบ้านหินดาน
โรงเรียนวัดพ่วง
โรงเรียนวัดมหาถูปาราม
โรงเรียนบ้านบางใหญ่
โรงเรียนบ้านดอนมะกอก
โรงเรียนเกาะสมุย
โรงเรียนประดู่พิทยาคม
โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่201
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม
โรงเรียนบ้านดอนหลวง
โรงเรียนบ้านหนองสะบ้า
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านใต้
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านดินก้อง
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
โรงเรียนบ้านควนราชา
โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์
โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนเวียงสระ
โรงเรียนมัธยมวิภาวดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนบ้านซอย 10
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน
โรงเรียนบ้านบางหอย
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
โรงเรียนบ้านปลายน้ำ
โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม
โรงเรียนวัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24)
โรงเรียนบ้านไสใน
โรงเรียนวัดกาญจนาราม
โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม
โรงเรียนบ้านนาควน
โรงเรียนวัดสมัยคงคา
โรงเรียนบ้านยาง
โรงเรียนวัดเขาพนมแบก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดควนท่าแร่
โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา
โรงเรียนบ้านคลองโร
โรงเรียนท่าชนะ
โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์
โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ
โรงเรียนบ้านนา
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่
โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
โรงเรียนวัดโกศาวาส
โรงเรียนบ้านเขารักษ์
โรงเรียนตาขุน
โรงเรียนบ้านทับใหม่
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์๑
โรงเรียนบ้านสวยศรี
โรงเรียนคลองชะอุ่น
โรงเรียนบ้านป่าตง
โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม


 

   

 
 
 l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l
 l Home l Webboard l Guestbook I RSPG e-Mail l Web Links l สำนักงาน อพ.สธ. ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ  I สารพรรณพฤกษ์ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org
 
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร