การปลูกมะกอกโอลีฟแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ใช้ระยะห่างระหว่างแถวปลูกอย่างน้อย 6เมตร สำหรับระยะห่างระหว่างต้นในแถวปลูกนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการจัดการแปลงและวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ของผลผลิต ที่นิยมปลูกกันใบแถบนี้ได้แก่ 6x8,7x7,5x6 เมตร ซึ่งง่ายต่อการดูแลจัดการ ส่วนระยะปลูก 4x6 เมตร นั้นก็สามารถที่จะปลูกได้แต่เมื่อต้นมะกอกโอลีฟขึ้นก็จะมีการจัดการเอาต้นมะกอกโอลีฟออกบ้างเพื่อไม่ให้ต้นมา
ชนกัน ซึ่งจะเกิดผลเสียกับผลผลิตมะกอกโอลีฟได้
 

การปลูกมะกอกโอลีฟในเขตเมดิเตอร์เรเนียนโดยทั่วไป จะทำการปลูกในระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน หรือระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม โดยนำต้นกล้าที่แข็งแรงและพร้อมปลูกมาริดใบออกราว ๆ 80 %จากนั้นนำไปปลูกในหลุมปลูกขนาดกว้าง-ยาว 50 เซนติเมตร และลึก 50-80 เซนติเมตร

 


 

 
 l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l
 l Home l Webboard l Guestbook I RSPG e-Mail l Web Links l สำนักงาน อพ.สธ. I ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ I หอมกลิ่นดอกไม้ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org
 
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร