ในหลุมปลูกควรให้มีขนาดเนื้อดินผสมปลูกซึ่งประกอกด้วยดินร่วน ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอกในหลุมอย่างน้อย 50 ลิตร สำหรับบริเวณระหว่างแถวปลูกควรใส่ปุ๋ยคอกและพรวนดินด้วยรถไถให้ลึกประมาณ 30-40 เซนติเมตร เพื่อพลิกให้หน้าดินคลุกเคล้ากับปุ๋ย เพิ่มการระบายน้ำและอากาศ และช่วยกำจัดวัชพืช ต้นมะกอกโอลีฟที่ปลูกแล้วต้องหาไม้หลักขนาดยาว 1.2-1.5 เมตร ยึดไว้ด้วย จากนั้นกลบดินที่หลุมแล้วรดน้ำทันทีหลังปลูกในปริมาณ 10-20 ลิตรต่อตัน (บางแห่งแนะนำให้มีการให้น้ำหลังปลูก 50 ลิตรต่อตัน เพื่อให้มีปริมาณความชื้นสะสมในดินเพียงพอในช่วงระยะตั้งตัว


 

 
 l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l
 l Home l Webboard l Guestbook I RSPG e-Mail l Web Links สำนักงาน อพ.สธ. I ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ I หอมกลิ่นดอกไม้ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org
 
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร