ระหว่างวันที่ 23-29 เมษายน 2549 ที่ผ่านมา คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริฯ   ได้เดินทางไปปฏิบัติงานสำรวจทรัพยากรทางชีวภาพ กายภาพ ณ เกาะช้างและเกาะข้างเคียง จังหวัดระนอง    ( แผนที่เกาะช้าง แผนที่เกาะพะยาม  )

: HOME :