ย้อนกลับ

 

Home

.........................................................................................................................................................................................

 คณะปฏิบัติงานจาก อพ.สธ. สวนจิตรลดา

1.  ดร. พิศิษฐ์ วรอุไร
2.  ดร. จำลอง เพ็งคล้าย
3.  นายพรชัย จุฑามาศ
4.  นายธวัชชัย วงศ์ประเสริฐ
5.  นายมรกต วัชรมุสิก
6.  น.ส. สุญาณิกา ลำเจียกเทศ
7.  ส.ต. คงเดช คุ้มวัน
8.  นายขจรศักดิ์ วรประทีป
9.  .ส. แพรวพรรณ พันธยุติ
10. น.ส. นฤมล กมลพัฒนะ
11. น.ส. สุรีมาศ รุ่งสันเทียะ
12. ดร.สมราญ สุดดี
13. ดร. อรุณรัตน์ มีกิจเจริญโรจน์
14. น.ส. วิภารัตน์ เทพแก้ว
15. น.ส. สรินทิพย์ มุ่งสูงเนิน
16. น.ส. วิไลลักษณ์ ช่วงวิวัฒน์
17. น.ส. อรวรรณ สารานิกรณ์
18. นายอำนวย สุขสุพุฒ
19. นายทองใบ ไทยเจริญ
20. นายคณิต นางเมาะ
รวม อพ.สธ. 20  คน

คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. ผศ. วิโรจน์ ดาวฤกษ์
2. อ.ปิยวัฒน์ บูรณศิลป
3. ผ.ศ. ผุสตี ปริญานนท์
4. ผ.ศ. ธีรวรรณ นุตประพันธ์
5. ผ.ศ. ดร.มาลินี ฉัตรมงคลกุล
6. นายอนุสรณ์ ปานสุข
7. นายรัฐเขตต์ มุสิกภัทร
8. อ.กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์
9. อ.ดร.วรณพ วิยกาญจน์
10. อ.ดร.สุชนา ชวนิชย์
11. น.ส. ชโลธร รักษาทรัพย์
12. น.ส. เทพสุดา ลอยจิ้ว
13. นายปฐพร เกื้อนุ้ย
14. น.ต. ประสิทธิ์ สาสมวงศ์
รวม 14 คน

คณะปฏิบัติงานวิทยาการอพ.สธ  คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์


1.  ผ.ศ. สุนันท์ ภัทรจินดา
2.  อ. ฐิติมา นิยมศิลป์ชัย
3.  น.ส.ปรีดามน คำวชิรพิทักษ์
4.  น.ส. ณัฐวดี ภูคำ
5.  นายเอกพล รัตนพันธ์
6.  นายอัครเดช ปิยะแสงทอง
7.  ศ. กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์
8.  อ.พัชรี ครูขยัน
9.  นางนันทวัน เนตรสาน
10. น.ส. หทัยรัตน์ สุดตา
11. น.ส. จุฑารัตน์ วิริยะดำริกุล
12. น.ส. ธิติมา บำรุงเจริญ
13. น.ส. อภิษฐา เรียววงศ์จันทร์
14. นายวชิระ ใจงาม
15. น.ส. นิษฐกานต์ เหมินทร์
16. นายกุลวิทย์ ลิ่มจุฬารัตน์
รวม 16 คน

คณะปฏิบัติงานวิทยาการอพ.สธ. คณะวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

1. น.ส. ธิดารัตน์ น้อยรักษา
2. นายกิติธร สรรพานิช
3. นายชาญชัย แสนเสนาะ
รวม 5 คน

คณะปฏิบัติงานวิทยาการอพ.สธ. คณะวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยรามคำแหง

1. นางกวินนาถ บัวเรือง
2. นายเวชชศาสตร์ พลเยี่ยม
3. นายบรรชา วรรณา
4. น.ส. วาสนา เชื้อสุข
5. อ.อรรชนีย์ ชำนาญศิลป์
รวม 5 คน

คณะปฏิบัติงานวิทยาการอพ.สธ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคอิสาน

1. นายอนุวัชน์ นิสัยสุข
2. นายบดินทร์ นาคนิล
3. นายสุรศักดิ์ โคตรสมบัติ
รวม 3 คน


คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. กรมป่าไม้

1.น.ส.กฤษณา ชายกวด
2. น.ส.จิตติมา อยู่หาญ
รวม 2 คน

คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. หน่วยงานการบริหารจัดการ
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 7

1. นายปิติ ราชวงศ์
2. นายเขียว ผันสำโรง
3. นายลูกชิ้น ปลอดกระโทก
4. นายลอย โยงกระโทก
5. นายสำราญ องค์กระโทก
รวม 5 คน

คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.  
กรมวิชาการเกษตร
1. นายสุทธิสันต์ พิมพะสาลี
รวม 1 คน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1. นายวชิระ เหล็กนิ่ม
2. นายสืบพงศ์ สงวนศิลป์
3. น.ส. กริ่งผกา วังกุลากูล
รวม 3 คน


คณะปฏิบัติงานวิทยาการอพ.สธ. – ทร.
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ กองทัพเรือ


1. น.อ. ประเสริฐ ดารารัตน์
2. น.ต.หญิงนันทพร เถาสุวรรณ
3. น.ต. นภดล สว่างนาวิน
4. พ.จ.อ.ศรีวันชัย สายวงษ์
5. พ.จ.อ. สิรสิทธิ์ รื่นเริง
6. พ.จ.อ. ยุทธพงษ์ สุขญาติ
7. จ.อ. อภินันท์ ศรีโศรก
รวม 7 คน


คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ทร.
กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ

1. ร.อ. ปิยะชาติ วงศ์จำรัส
2. พ.จ.ต. วิเชษฐ์ ชื่นอำไพ
3. จ.อ. สุพจน์ ทิวาวรรณ์
4. จ.อ. นัฐพล บุญแสน
รวม 4 คน

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุล


1. อาจารย์ประยูร คำภา
2. อาจารย์จิราภรณ์ ศิริกุล
3. อาจารย์สมาน
4. นักเรียนชั้น ม. 5
5. นักเรียนชั้น ม.5
รวม 5 คน

อบต.แสมสาร

อบต. เกาะพระทอง
1. ประยุทธ สินทรัพย์

คณะปฏิบัติงานวิทยาการอพ.สธ.- ทร.
หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ

ชุดปฏิบัติงานหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ (นสร.ทร.)
จำนวน 53 นาย