คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ บุคคลากรจากองค์กร ในพื้นที่ดำเนินการ ผู้ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นของงาน  

 

 

  คณะกรรมการดำเนินงานตามหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ

๑.                   

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

กรรมการ

๒.                   

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กรรมการ

๓.                   

ผู้บัญชาการทหารเรือ

กรรมการ

๔.                   

ผู้บัญชาการทหารอากาศ            

กรรมการ

๕.                   

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

กรรมการ

๖.                   

ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กรรมการ

๗.                   

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กรรมการ

๘.                   

ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรรมการ

๙.                   

ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

กรรมการ

๑๐.               

ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

กรรมการ

๑๑.               

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กรรมการ

๑๒.               

ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                             

กรรมการ

๑๓.               

อธิบดีกรมป่าไม้                                                               

กรรมการ

๑๔.               

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรรมการ

๑๕.               

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

กรรมการ

๑๖.               

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

กรรมการ

๑๗.               

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กรรมการ

๑๘.               

อธิบดีกรมประมง     

กรรมการ

๑๙.               

อธิบดีกรมชลประทาน 

กรรมการ

๒๐.               

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

กรรมการ

๒๑.               

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 

กรรมการ

๒๒.               

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

กรรมการ

๒๓.               

อธิบดีกรมการข้าว

กรรมการ

๒๔.               

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรรมการ

๒๕.               

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ                                               

กรรมการ

๒๖.               

อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   

กรรมการ

๒๗.               

เลขาธิการสภาการศึกษา

กรรมการ

๒๘.               

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรรมการ

๒๙.               

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กรรมการ

๓๐.               

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กรรมการ

๓๑.               

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ       

กรรมการ

๓๒.               

เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย                          

กรรมการ

๓๓.               

ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย     

กรรมการ

๓๔.               

ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ        

กรรมการ

๓๕.               

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

กรรมการ

๓๖.               

ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)    

กรรมการ

๓๗.               

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

กรรมการ

๓๘.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กรรมการ

๓๙.               

อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการ

๔๐.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้      

กรรมการ

๔๑.               

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กรรมการ

๔๒.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

กรรมการ

๔๓.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรรมการ

๔๔.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรรมการ

๔๕.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                             

กรรมการ

๔๖.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการ

๔๗.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                               

กรรมการ

๔๘.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

กรรมการ

๔๙.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

กรรมการ

๕๐.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร       

กรรมการ

๕๑.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง                                    

กรรมการ

๕๒.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กรรมการ

๕๓.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล                   

กรรมการ

๕๔.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา        

กรรมการ

๕๕.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต       

กรรมการ

๕๖.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรรมการ

๕๗.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ        

กรรมการ

๕๘.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                    

กรรมการ

๕๙.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม                                

กรรมการ

๖๐.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

กรรมการ

๖๑.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

กรรมการ

๖๒.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

กรรมการ

๖๓.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

กรรมการ

๖๔.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

กรรมการ

๖๕.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กรรมการ

๖๖.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กรรมการ

๖๗.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

กรรมการ

๖๘.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    

กรรมการ

๖๙.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

กรรมการ

๗๐.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

กรรมการ

๗๑.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์     

กรรมการ

๗๒.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

กรรมการ

๗๓.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                  

กรรมการ

๗๔.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กรรมการ

๗๕.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

กรรมการ

๗๖.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กรรมการ

๗๗.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

กรรมการ

๗๘.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กรรมการ

๗๙.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก    

กรรมการ

๘๐.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

กรรมการ

๘๑.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

กรรมการ

๘๒.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กรรมการ

๘๓.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์               

กรรมการ

๘๔.               

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กรรมการ

๘๕.               

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)               

กรรมการ

๘๖.               

ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

กรรมการ

๘๗.               

ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)

กรรมการ

๘๘.               

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี       

กรรมการ

๘๙.               

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา               

กรรมการ

๙๐.               

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น                                                

กรรมการ

๙๑.               

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

กรรมการ

๙๒.               

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

กรรมการ

๙๓.               

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

กรรมการ

๙๔.               

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี                                            

กรรมการ

๙๕.               

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

กรรมการ

๙๖.               

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี                                                    

กรรมการ

๙๗.               

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

กรรมการ

๙๘.               

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี 

กรรมการ

๙๙.               

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

กรรมการ

๑๐๐.           

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน   

กรรมการ

๑๐๑.           

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

กรรมการ

๑๐๒.           

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา   

กรรมการ

๑๐๓.           

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

กรรมการ

๑๐๔.           

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี         

กรรมการ

๑๐๕.           

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์        

กรรมการ

๑๐๖.           

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

กรรมการ

๑๐๗.           

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

กรรมการ

๑๐๘.           

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

กรรมการ

๑๐๙.           

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

กรรมการ

๑๑๐.           

เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม

กรรมการ

 

 

 
     
           ภารกิจของคณะกรรมการดำเนินงาน

          - ร่างแผนแม่บทสำหรับ 5 ปี
          - ร่างแผนปฏิบัติรายปี
          - สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่โครงการ
          - แต่งตั้งคณะทำงานหรืออนุกรรมการเฉพาะกิจ
 

 
 

 l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l

 l Home l Webboard l RSPG e-Mail l Web Links l สำนักงาน อพ.สธ l ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ I สารพรรณพฤกษ์ Iห้องสมุด อพ.สธ. I

 

สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org

 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร