หน้าหลัก  

...........การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7   “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”
จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2559 ในการนี้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ขอเชิญหน่วยงานต่างๆส่งชื่อเรื่องพร้อมบทคัดย่อและเรื่องเต็ม
ผลงานสำหรับร่วมประชุมวิชาการโดยเรื่องที่นำมาจัดแสดงจะต้องเป็นผลงานที่หน่วยงานได้ร่วมสนองพระราชดำริ
ในกิจกรรมต่างๆของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. เป็น ผลงานที่ดำเนินการในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯเท่านั้น
เช่น พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเกาะแสมสาร
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชของเขื่อน (กฟผ.) เป็นต้น

2. เป็น งานในพื้นที่สำรวจรวบรวมพันธุกรรมพืชที่อพ.สธ.และหน่วยงานสนองพระราชดำริ
ได้ร่วมสำรวจแล้ว
เช่น สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์อุบลราชธานี หมู่เกาะแสมสาร เป็นต้น

3. เป็น ผลงานที่ดำเนินการภายใต้กรอบ/กิจกรรมของอพ.สธ. โดยสถาบันหรือหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เท่านั้น

4. ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยนำเสนอที่ใดมาก่อน

 
สถานที่จัดงาน    
ติดต่อเรา    
     
กำหนดการ    
ค่าลงทะเบียน    
วิธีการชำระเงิน    
การนำเสนอผลงาน    
     
รายนามผู้ลงทะเบียน    
รายนามผู้นำเสนอผลงาน