ปรากฏการณ์ปะการังสีทอง

ปรากฏการณ์ปะการังสีทองซึ่งเกิดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงปลายเดือนกันยายน ปี พ.ศ.2549 และกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ณ ชายฝั่งค่ายเจษฎามหาราชเจ้า ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จัดเป็นปรากฏการณ์หนึ่งของการเกิดปะการังฟอกขาว โดยปกติแล้ว ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นข่วงเวลาที่มี น้ำลงสูงสุด ในตอนกลางวัน ทำให้พื้นที่ตื้นชายฝั่งได้รับอิทธิพลจากแสงแดดเต็มที่ อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างชัดเจนประกอบกับอิทธิพลของปรากฏการณ์ ลาณีญ่าที่เกิด ฝนตกหนักเป็นบางช่วง อย่างต่อเนื่อง น้ำฝนนั้น ทำให้ระดับ ความเค็มของน้ำทะเลลดต่ำลง นอกจากนั้นการชะล้างตะกอนหรือของเสียจากฝั่งโดยฝนที่ตกลงมาและการระบายน้ำใช้สู่ท่อระบายน้ำ ที่ปล่อยลงใน บริเวณ ใกล้เคียง จึงมีความเป็นไปได้สูง ที่ทำให้เกิดสภาวะที่ี่ไม่เหมาะสม อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ดังกล่าว

บริเวณชายฝั่งค่ายเจษฎามหาราชเจ้า มีปะการังอ่อน (soft coral) ชนิดหนึ่ง เรียกว่า ปะการังอ่อนดอกเห็ด หรือปะการังอ่อนทองหยิบ หรือ Sarcophyton จำนวนมาก อาศัยอยู่ ซึ่งปะการังอ่อน Sarcophyton นี้ สามารถพบกระจายทั่วไป ปะการังอ่อนแตกต่างกับปะการังแข็งตรงที่ปะการังอ่อนจะไม่มีการสร้างโครงร่าง หินปูน ที่เเป็นโครงสร้างแข็ง ห่อหุ้มตัวภายนอกหากแต่ฝังโครงร่างแข็งนี้ภายในเนื้อเยื่อเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง และมีหนวด ที่ใช้ในการ จับอาหาร 8 เส้น หรือทวีคูณของแปด ดังนี้ ปะการังอ่อน ยังแบ่ง ออกเป็นกลุ่ม ที่มีและไม่มีสาหร่ายซูแซนเทลลีร่วมอาศัยด้วยโดยปะการังอ่อน Sarcophyton จัดอยู่ในกลุ่มที่มีสาหร่าย ซูแซนเทลลี ดังนั้น เมื่อปัจจัยแวดล้อมภายนอกไม่ปกติสาหร่ายซูแซนเทลลีนี้จึงออกจากตัวปะการังอ่อนไป ทำให้สีเนื้อเยื่อของโคโลนีปะกการังอ่อน ปรากฏขึ้น สีที่บเห็นทั่วไปมีทั้งสีน้ำตาล เขียว เหลือง จนถึงครีม ดังนั้นเมื่อน้ำทะเลลดต่ำลง ผิวน้ำทะเลสะท้อนแสงอาทิตย์อย่างเต็มที่ ประกายสีเหลืองทองอร่ามของปะการัง Sarcophyton ที่เกิดปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาวจึงเด่นชัดมากขึ้น โดยปกติ ปะการังอ่อนสามารถดำรงชีวิตโดยปราศจาก สาหร่ายซูแซนเทลลีได้ 2-3 เดือน หรืออาจถึง 6 เดือน ซึ่งนานกว่าปะการังแข็งมาก เนื่องจากปะการังอ่อนนี้ สามารถปรับตัว โดยการแบ่งหรือแยกตัวออกให้มีขนาดเล็กลง เพื่อลดการใช้พลังงาน ส่วนหนึ่งส่วนใดสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ยาวนานที่สุด

อ้างอิงจาก : หนังสือ จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 2,อพ.สธ.-ทร. ,พ.ศ. 2550.

 
         
         
 
 
@ 2007 www.tis-museum.org.. All rights reserved.
This site is best viewed with Microsoft Internet Explorer 6.0+ at a minimum screen resolution of 1024 x 768,
A minimum modem connection speed of 56Kbps. Also required Flash plug-in.