HOME

- 1 -

หน้า  1   2   3   4   5 

 
     
 

          ป่าชายเลน มีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาแนวชายฝั่งอย่างยิ่ง  เนื่องจากเป็นถิ่นกำเนิดและเป็นที่เจริญเติบโตของพันธุ์พืชและสัตว์น้ำนานาชนิด ที่เอื้อต่อการเจริญอยู่ของวงจรระบบนิเวศบริเวณชายฝั่ง และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

           ศ. ดร. สนิท แก้วอักษร นักวิชาการชาวไทยที่ศึกษาวิจัยป่าชายเลน  ได้ให้นิยามความสำคัญของป่าชายเลนไว้มากมาย โดยเปรียบป่าชายเลนว่าเป็นเสมือน "บ้าน" ของพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์พืชนานาชนิด ที่ใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และเจริญเติบโต เป็นเสมือน "ครัว" ซึ่งได้ธาตุอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตพืชและสัตว์จากเศษใบไม้ที่หลุดร่วงสลายเป็นอาหารในดิน เป็นเสมือน "โรงบำบัดน้ำเสีย" เนื่องจากรากและลำต้นของพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ เป็นด่านกรองสิ่งปฏิกูลในน้ำก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเล เป็นเสมือน "โรงยา"  ด้วยพืชหลายชนิดมีสรรพคุณทางสมุนไพรบำบัดอาการของโรคต่างๆ ได้ดี เป็นเสมือน "ปอด"  เนื่องจากสภาพธรรมชาติที่ร่มรื่น ช่วยให้อากาศบริเวณชายฝั่งทะเลสะอาด บริสุทธิ์ เป็นเสมือน "สะพาน" ที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ชายฝั่งและทะเล และที่สำคัญ คือ เป็นเสมือน "อู่ข้าวอู่น้ำ" ของประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งได้ทำประมง และใช้ประโยชน์จาพืชนานาพันธุ์เพื่อการดำรงชีวิต ป่าชายเลนจึงเปรียบเสมือนลมหายใจของสิ่งมีชีวิตที่ต้องดำรงอยู่อย่างพึ่งพาอาศัยกันอย่างสมดุลตามธรรมชาติ แต่ในระยะหลายสิบปีที่ป่านมา สภาพป่าชายเลนตามแนวชายฝั่งด้านอ่าวไทยและด้านทะเลอันดามันถูกทำลายไปมาก ซึ่งหากปล่อยปละละเลยกันต่อไป อาจเกิดผลกระทบที่จะสร้างความเสียหายต่อสมดุลทางระบบนิเวศธรรมชาติมากเกินกว่าจะแก้ไขได้ทัน  และป่าชายเลนอาจกลายเป็นเพียงภาพในอดีตที่เคยปรากฏบนผืนแผ่นดินไทยเท่านั้น

          ในปี  2534  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดูแลฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนตามแนวแนวชายฝั่งทะเลของไทยที่ถูกทำลาย การไฟฟ้านครหลวงได้ร่วมสนองแนวพระราชดำรัส ในการเติมชีวิตและลมหายใจแก่พื้นที่ป่าชายเลนของไทย ให้กลับมาเป็นทรัพย์ในดินสินในน้ำอันมีค่าของแผ่นดินไทยอีกครั้ง  ด้วยการจัดการโครงการปลูกป่าชายเลน ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งการถ่ายทอดเรื่องราวของป่าชายเลน ในปฏิทินประจำปี 2548 ชุด "รักษ์ป่าชายเลน" นำเสนอความสำคัญ ความงดงาม ความมีชีวิตชีวาของผู้คนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่ดำรงอยู่ ณ ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ อันจะก่อให้เกิดความตระหนักและก่อพลังในใจของคนไทย ในการร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลนของไทยให้เป็นสมบัติของแผ่นดินตราบนานเท่านาน...

 

         


   ที่มา : ปฏิทินการไฟฟ้านครหลวงประจำปี 2548