เอกสารเกี่ยวข้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 
     
 
 

                                                     ......................

 
           
 

เอกสารเกี่ยวข้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ปรับปรุงใหม่) 

 
   
    คู่มือสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    
     วิเคราะห์ความสอดคล้อง ๘ กลุ่มสาระ  
     รวมลำดับการเรียนรู้ ๕ องค์ประกอบ ๔ สาระ  
     ใบงาน ๕ องค์ประกอบ (ตามคู่มือปี ๒๕๕๑)  
     ใบงานองค์ประกอบที่ ๑  และ ๒ (ใช้ฝึกอบรมฯ)  
     ใบงาน ๓ สาระ (ใช้ฝึกอบรม)  
     ใบงานแผนบริหารและการจัดการ (ใช้ฝึกอบรม)  
     ใบความรู้ข้อมูลพรรณไม้  
     ชื่อพรรณไม้  
     TPN06  ล่าสุด (ไฟล์หาชื่อพรรณไม้ อ.เต็ม สมิตินันท์)   
     แบบประเมินสถานศึกษา ๓ ด้าน ๓ สาระ  
     เอกสาร ก.๗-๐๐๓ ฉบับใหม่  
     คู่มือการประเมิน ด้านที่ ๔ ความถูกต้องทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์  
     แนวทางการถ่ายภาพทางพฤกษศาสตร์  
     คู่มือการเก็บและรักษาตัวอย่างพรรณไม้  
     ข้อเสนอแนะจากนักพฤกษศาสตร์ในการเก็บตัวอย่างพรรณไม้  
     ป้ายข้อมูลติดตัวอย่างพรรณไม้  
     คู่มือการทำทะเบียนพรรณไม้  
    ใบงานทะเบียนพรรณไม้ ก.๗-๐๐๕  
    คู่มือการทำป้ายชื่อพรรณไม้  
    แบบฟอร์มส่งด้านที่ ๔  ความถูกต้องทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์  
     แนวทางการทำรายงานพืชศึกษาและสามสาระ  

HOME   :  ย้อนกลับ