ปก

   

คำนำ

   

สารบัญ

   

บทที่ 1 บทนำ

   

บทที่ 2 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

   

บทที่ 3 แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

   

บทที่ 4 วิธีดำเนินงาน องค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้

   

องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน

   

องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ

   

องค์ประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู้

   

องค์ประกอบที่ 5 การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

   

สาระ 1 ธรรมชาติแห่งชีวิต

   

สาระ 2 สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว

   

สาระ 3 ประโยชน์แท้แก่มหาชน

   

สาระ 4 ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย

   

บทที่ 5 หน้าสรุปก่อนแบบประเมิน

   

บทที่ 5 แบบประเมินสถานศึกษา_ปรับปรุง 24 ต.ค. 51

   

บรรณานุกรม

   

เอกสารอ่านเพิ่มเติม

   

อธิบายศัพท์

   

ภาคผนวก

   

เอกสารประกอบ คู่มือการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

   

การเก็บและรักษาตัวอย่างพันธุ์ไม้ 1

   

การเก็บและรักษาตัวอย่างพันธุ์ไม้ 2

   

ลักษณะวิสัยและถิ่นอาศัย

   

การจัดเก็บและระบบการจัดเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้รักษาสภาพในพิพิธภัณฑ์พืช

   

ข้อเสนอแนะจากนักพฤกษศาสตร์ที่โรงเรียนสมาชิกจะต้องทำความเข้าใจ

   

ป้ายข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้

   

คู่มือการทำทะเบียนพรรณไม้

   

ชื่อพรรณไม้

   

การทำป้ายชื่อพรรณไม้

   

แนวทางการถ่ายภาพพรรณไม้เพื่องานด้านพฤกษศาสตร์

   

ฐานข้อมูลทะเบียนพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนผ่านระบบอินเตอร์เนต

   

ใบงานบทปฏิบัติการองค์ประกอบที่ 1

   

ใบงานบทปฏิบัติการองค์ประกอบที่ 2

   

ใบงานบทปฏิบัติการองค์ประกอบที่ 3

   

ตัวอย่างใบงานปฎิบัติการองค์ประกอบที่ 4

   

ใบงานบทปฏิบัติการ องค์ประกอบที่ 5

   

การวิเคราะห์งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

   

วิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรแกนกลาง สพฐ. 2551

   

แผนภาพ

   

แผนภาพเศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุง 2551

   

แผนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2551

   

เอกสารสมัครสมาชิกสวนพฤกษศษสตร์โรงเรียน ( ฉบับปรับปรุง 2549 )

   

คณะผู้จัดทำ

   

ข้อมูลโรงเรียนสมาชิก 1170 โรงเรียน ณวันที่ 18 พ.ย. 2551

   

ภาพสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

   

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (winrar)

   
   
 
หมายเหตุ : เอกสารเป็นไฟล์ PDF ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader