--- กลับหน้าหลั -- ย้อนกลับหน้าเดิม
 
    
     
     
 

 

 
 
 
  13-14 กันยายน 2558   ประชุมกลุ่มปฏิบัติการ สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ภาคเหนือตอนบน ณ โรงเรียนเชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
  22-24 สิงหาคม 2558   ข่าวประชุมกลุ่มสมาชิกฯ เป้าหมาย ภาคเหนือตอนบน
โรงเรียนจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
  29 กรกฎาคม
- 2 สิงหาคม 2558
  ข่าวสมาชิกร่วมงานประชุมวิชาการฯ ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4
  11 กรกฎาคม 2558   ข่าวประชุมกลุ่มสมาชิกฯ เป้าหมาย ภาคเหนือตอนบน
         
  19-23 ตุลาคม 2558   ข่าวฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคเหนือตอนล่าง
         
  23-24 มกราคม 2556   อบรม ครั้งที่ 1/2556
  10 มกราคม 2556   ประชุมกลุ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
  9 มกราคม 2556   ประชุมกลุ่มจังหวัดเชียงราย
         
   
 
     
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2282-1850, 0-2282-0665 โทรสาร 0-2282-0665