โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของต้นกล้ามเหสักข์-สักสยามินทร์ (ต้นสักที่มีอายุยืนที่สุดในโลก)ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ  (ไม่รวมที่ทำการไปรษณีย์ของเอกชน) จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ คู่ คู่ละ ๓๖๘ บาท (รวมค่าจัดส่งแล้ว) ตั้งแต่วันที่ กันยายน ๒๕๕๕ ถึง ธันวาคม ๒๕๕๘ รายได้เข้า มูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.)   
 รายละเอียดเพิ่มเติม    มูลนิธิ อพ.สธ.

 

  ช่วงเวลาการออกดอกของพรรณไม้ดอกม่วง

............................................................................................................................................................


ข่าวการประชุมเตรียมการรับเสด็จ
การสัมมนาวิชาการผ้าพื้นเมืองอาเซียน ครั้งที่ ๕
(The 5th ASEAN Traditional Textiles Symposium )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

     
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ) ณ ห้องประชุมอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

   
 
   
 
   
 
   
 
   
  นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำนางสลีพรรณ ธรรมสโรช และคณ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการ "รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
   
  นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการ "รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗

 

   
  นายพรชัย จุฑามาศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการเกษตร ทรงคุณวุฒิ สำนักพระราชวังและรองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ นายวิชเวช เอื้ออำพน และนางสาวนิศาชล สิ่วไธสง ศิลปิน AF9 และผู้สนับสนุนศิลปิน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการ “รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสังข์ – สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โอกาสนี้ นายสมพันธ์ จารุมิลินท รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรูวิชั่น จำกัด (มหาชน) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นซีดีมาสเตอร์ เพลงพระราชนิพนธ์ “รัก” ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๗

   
  นายพรชัย จุฑามาศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการเกษตรทรงคุณวุฒิ สำนักพระราชวังและรองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะผู้บริหาร บริษัท เอ็มพี จี 1 (ประเทศไทย) จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่เกาะทะลุ แนวปะการัง และรอบสถานีวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการจัดนิทรรศการและค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๗

   
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๓  ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด ต.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ [พระราชดำรัสเปิดประชุมฯ]

   
  นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะบุคคลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการ "รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

   
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้ากิจการโครงการส่วนพระองค์  และกิจกรรมด้านต่างๆ องโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  ในโอกาสวันพืชมงคลประจำปี ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ พฤษภาคม ๒๕๕๗

   
  นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะผู้บริหารบริษัท เอ็มพี บี ประเทศไทย จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในโครงการวิจัยการฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗
   
  นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุ์กรรมพืชและกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗

   
  นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “เอ็มอีเอ คลาสสิก 2012” (MEA Classic ๒๐๑๒) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗
   
  นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำนายประทุม คงคำ พร้อมด้วยเกษตรกรและผู้มีจิตศรัทธา จากบ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายกระบือเพศเมีย ซึ่งได้จากการไถ่ชีวิต เพื่อพระราชทานศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทะเลแก้ว คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗
   
  นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เพื่อปลูก ณ พื้นที่ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗
   
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก" ณ เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ [พระราชดำรัสเปิดประชุมฯ]

     
 

ลิงค์หน้าเวบเดิม  ข่าวย้อนหลัง

............................................................................................................................................................................................................................................

  ดอกไม้พระนามสิรินธร
พรรณพฤกษกวี : บทกวีชมพรรณไม้ในสวนจิตรลดา
สารพรรณพฤกษ์ : หลากหลายสาระเกี่ยวกับพืชพรรณ
พืชถิ่นเดียวและพืชหายากประเทศไทย
สรรพคุณสมุนไพร ๒๐๐ ชนิด รวบรวมและเรียบเรียงโดย เภสัชกรหญิง สุนทรี สิงหบุตรา
จุลินทรีย์ในดิน โดย รศ.ดร. วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร น้อมเกล้าฯ ถวาย ๒ พื้นที่และสวนสาธารณะร่วมสนองพระราชดำริ
งานสำรวจทรัพยากรธรรมชาติที่เกาะช้างและเกาะข้างเคียงจังหวัดระนอง เมษายน ๒๕๔๙
ป่าไม้และพรรณพฤกษชาติหมู่เกาะแสมสาร
งานสำรวจเกาะยาวน้อย ยาวใหญ่ และเกาะข้างเคียง ๒๙ เมษายน-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐
สำรวจเกาะพระทองหลังประสบภัยสึนามิ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ก่อนสำรวจใหญ่
งานสำรวจทรัพยากรเกาะพระทอง จังหวัดพังงา เมษายน ๒๕๔๘

 

 

 
............................................................................................................................................................................................................................................
 เพลงพระราชนิพนธ์ ' รัก'
  สารพรรณพฤกษ์
ปฏิทินงานสำรวจ
ปฏิทินฝึกอบรม อพ.สธ.
จุลสารชมรมฯ 
บทความพิเศษ อพ.สธ.
ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ.
ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ
มุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
eXTReMe Tracker
 

             จำนวนผู้เข้าชม  

statistics for vBulletin
 l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการl  ห้องสมุด อพ.สธ. I
 l Home l Webboard l Guestbook I Web-Mail l  Office e-Mail l  สำนักงาน อพ.สธ. I   sitemap I ห้องฝากภาพ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖
E-mail: admin@plantgenetics-rspg.org

  New Page 1

 
 

 

  ...............................................................................................................................................................................
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สนับสนุนคอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดย