--- กลับหน้าหลัก -- ย้อนกลับหน้าเดิม
 
    
     
     
 

 

 
 
 
  9-12 มกราคม 2561   การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นรุ่นที่ 3-2561
         
  2-3 ธันวาคม 2558   อพ.สธ. ติดตามประสานงานสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคตะวันออก
  4 พฤศจิกายน 2558   อพ.สธ. ติดตามประสานงานสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคตะวันออก
         
  17 กุมภาพันธ์ 2556   ประชุมกลุ่มโรงเรียน จันทบุรี ตราด
  16 กุมภาพันธ์ 2556   ประชุมกลุ่มโรงเรียน ระยอง จันทบุรี
  20 มกราคม 2556   เยี่ยมโรงเรียนชลบุรี สุขบท จังหวัดชลบุรี
         
   
 
     
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2282-1850, 0-2282-0665 โทรสาร 0-2282-0665