--- กลับหน้าหลัก -- ย้อนกลับหน้าเดิม
 
    
     
     
 

 

 
 
  20 พฤษภาคม 2560   ประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  13 พฤษภาคม 2560   ประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนสระบุรี
  26-28 ตุลาคม 2559   ประชุมปฏิบัตืการ ณ รร วัดอุดมรังสี
  1 ตุลาคม 2559   ประชุมกลุ่มเป้าหมาย ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม
  30-31 มกราคม 2559   ข่าวติดตามประสานงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
  30-31 มกราคม 2559   ข่าวติดตามประสานงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
  28-29 มกราคม 2559   ข่าวติดตามประสานงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนพิชญศึกษา
         
  26-27 ธันวาคม 2558   ข่าวการติดตามประสานงานโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
  21-22 ธันวาคม 2558   ข่าวติดตามประสานงานโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
  31 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2558   ข่าวติดตามประสานงานโรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี
  28 พฤศจิกายน 2558   ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
         
  30-31 มกราคม 2556   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่ม 5,6
  28-29 มกราคม 2556   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
         
   
 
     
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2282-1850, 0-2282-0665 โทรสาร 0-2282-0665