คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 2560
 
ข้อมูลแนวทางการสนองพระราชดำริขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
 
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น (ปรับปรุงล่าสุด)
สำหรับ อบจ. สำหรับ อบต. ทน. ทม. ทต.
   
เอกสารประกอบการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
 
ปฏิทินฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
 
 
ปฏิทินการประชุมกลุ่ม ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 2567
 
ปฏิทินการประชุมกลุ่มเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมเยียนฯ 2567
 
ข้อมูลผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. 2566
 
ระบบการวัดและประเมินผล
 
รายงานผล
 
แบบประเมินองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น
 
คู่มือการพิจารณาให้คะแนนตามแบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย ในรูปแบบ Script ประกอบการบรรยาย