ค้นข้อมูลพรรณไม้
ลักษณะประจำวงศ์
เล่ม 1  เล่ม 2

search tips
sitemap


 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  
หน่วยพฤกษศาตร์ อพ.สธ. ได้สร้างฐานข้อมูลชื่อพรรณไม้ในเมืองไทย โดยอ้างอิงข้อมูลจากหนังสือชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย ของ ศาสตราจารย์เต็ม สมิตินันท์ และมีส่วนเพิ่มเติมข้อมูลชื่อพรรณไม้ที่เป็นไม้ประดับ ซึ่งไม่มีในหนังสือพรรณไม้แห่งประเทศไทยลงไปด้วย
    

ลักษณะประจำวงศ์

 

 


ข้อมูลพรรณไม้อื่นๆ ที่น่าสนใจ ....

สำนักหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ฐานข้อมูลพรรณไม้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล (PHARM database)
ฐานข้อมูลพรรณไม้ที่ใช้ในงานภูมิสถาปัตย์ ( อาจารย์เอื้อมพร วีสมหมาย)
ลักษณะประจำวงศ์พรรณไม้ เล่ม 1 (ดร.ก่องกานดา ชยามฤต)
ลักษณะประจำวงศ์พรรณไม้ เล่ม 2 (ดร.ก่องกานดา ชยามฤต)
สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด (เภสัชกรหญิงสุนทรี สิงหบุตรา)

สวนพฤกษศาสตร์ คลองไผ่ อพ.สธ.
สวนจิตรลดาพฤกษาพรรณ  
สารพรรณพฤกษ์
พรรณพฤกษกวี
พืชถิ่นเดียวและพืชหายากของไทย

ป่าไม้และพรรณพฤกษชาติหมู่เกาะแสมสาร
 
 
 
  l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l
  l Home l Webboard l Guestbook I RSPG e-Mail l Web Links l สำนักงาน อพ.สธ. I ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ I สารพรรณพฤกษ์ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org
 
 

จำนวนผู้เข้าชม :

    

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร