ค้นข้อมูลพรรณไม้
ลักษณะประจำวงศ์
เล่ม 1  เล่ม 2

search tips
sitemap


 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

          ชื่อที่กำหนดให้กับหมวดหมู่ในการจัดจำแนกทุกระดับชั้น เพื่อให้ใช้ได้เป็นสากล โดยมีเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติในการกำหนดชื่อและใช้ชื่อวางไว้เป็นมาตรฐานสากล การกำหนดให้ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ขึ้นนี้ เพื่อแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนและสับสนในเรื่องชื่อพื้นเมืองและชื่อสามัญซึ่งเกิดขึ้นอยู่เสมอ ความสำคัญของชื่อวิทยาศาสตร์มีมากขึ้นเรื่อยๆ ในงานด้านต่างๆ อาทิ การเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ สถาปัตยกรรม ฯลฯ พืชแต่ละชนิดจะมีชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องที่สุดของแต่ละระดับขั้นเพียงชื่อเดียวเท่านั้นและเป็นชื่อที่ใช้ภาษาลาตินเพียงอย่างเดียว
ชื่อสกุล (Genera) การเขียนหรือพิมพ์ให้ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ และตามด้วยอักษรตัวเล็กเสมอ เช่น Bauhinia, Ficus, Rosa, Musa เป็นต้น
ชื่อชนิด (Species) เป็นชื่อระดับที่มีความสำคัญมากที่สุด นำไปใช้และอ้างอิงมากกว่าชื่อวิทยาศาสตร์ในระดับอื่นๆ ชื่อชนิดต้องเป็นแบบ Binomials (สองคำหรือสองพยางค์)

ข้อมูลพรรณไม้อื่นๆ ที่น่าสนใจ ....
สำนักหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ฐานข้อมูลพรรณไม้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล (PHARM database)
ฐานข้อมูลพรรณไม้ที่ใช้ในงานภูมิสถาปัตย์ ( อาจารย์เอื้อมพร วีสมหมาย)
ลักษณะประจำวงศ์พรรณไม้ เล่ม 1 (ดร.ก่องกานดา ชยามฤต)
ลักษณะประจำวงศ์พรรณไม้ เล่ม 2 (ดร.ก่องกานดา ชยามฤต)
สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด (เภสัชกรหญิงสุนทรี สิงหบุตรา)

สวนพฤกษศาสตร์ คลองไผ่ อพ.สธ.
สวนจิตรลดาพฤกษาพรรณ  
สารพรรณพฤกษ์
พรรณพฤกษกวี
พืชถิ่นเดียวและพืชหายากของไทย

ป่าไม้และพรรณพฤกษชาติหมู่เกาะแสมสาร

 
 
  l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l
  l Home l Webboard l Guestbook I RSPG e-Mail l Web Links l สำนักงาน อพ.สธ. I ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ I สารพรรณพฤกษ์ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org
 
 

จำนวนผู้เข้าชม :

    

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร