ค้นข้อมูลพรรณไม้
ลักษณะประจำวงศ์
เล่ม 1  เล่ม 2

search tips
sitemap


 
 

          ชื่อที่ใช้เฉพาะในประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือถิ่นใดถิ่นหนึ่งเท่านั้น ชื่อพื้นเมืองอาจแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น เช่น ในภาคต่างๆของไทยอาจเรียกชื่อพืชชนิดเดียวกันแตกต่างไปหลายชื่อ ชื่อพื้นเมืองที่เรียกตามท้องถิ่นนี้เรียกอีกอย่างว่า ชื่อท้องถิ่น (Local name)

ข้อมูลพรรณไม้อื่นๆ ที่น่าสนใจ ....
สำนักหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ฐานข้อมูลพรรณไม้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล (PHARM database)
ฐานข้อมูลพรรณไม้ที่ใช้ในงานภูมิสถาปัตย์ ( อาจารย์เอื้อมพร วีสมหมาย)
ลักษณะประจำวงศ์พรรณไม้ เล่ม 1 (ดร.ก่องกานดา ชยามฤต)
ลักษณะประจำวงศ์พรรณไม้ เล่ม 2 (ดร.ก่องกานดา ชยามฤต)
สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด (เภสัชกรหญิงสุนทรี สิงหบุตรา)

สวนพฤกษศาสตร์ คลองไผ่ อพ.สธ.
สวนจิตรลดาพฤกษาพรรณ  
สารพรรณพฤกษ์
พรรณพฤกษกวี
พืชถิ่นเดียวและพืชหายากของไทย

ป่าไม้และพรรณพฤกษชาติหมู่เกาะแสมสาร

 
 
  l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l
  l Home l Webboard l Guestbook I RSPG e-Mail l Web Links l สำนักงาน อพ.สธ. I ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ I สารพรรณพฤกษ์ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org
 
 

จำนวนผู้เข้าชม :

    

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร