--- กลับหน้าหลัก -- ย้อนกลับหน้าเดิม
 
    
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  27-30 มีนาคม 2560   สรุปข่าวฝึกอบรมงานสวนฯรุ่นที่ 12/2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  8-10 มีนาคม 2560   สรุปข่าวการประชุมกลุ่มปฏิบัติการสามสาระ ณ อบจ.อุบลราชธานี
  17-20 มกราคม 2560   สรุปข่าวฝึกอบรมงานสวนฯรุ่นที่ 8/2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  17-20 มกราคม 2560   สรุปข่าวฝึกอบรมงานสวนฯรุ่นที่ 8/2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
         
  26 – 29 ธันวาคม 2559   ข่าวอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 7/2560
  7,26-29 ธันวาคม 2559   ข่าวอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 7/2560 ณ มทร ขอนแก่น
  8-11 พฤศจิกายน 2559   ข่าวอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 4/2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  5 ตุลาคม 2559   ประชุมกลุ่มโรงเรียนสมาชิกจังหวัดสุรินทร์
  4 ตุลาคม 2559   ประชุมกลุ่มโรงเรียนสมาชิกจังหวัดยโสธร
  3 ตุลาคม 2559   ประชุมกลุ่ม จังหวัดอุบลราชธานี
  13-16 กันยายน 2559   ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ร้อยเอ็ด มหาสารคาม
  13-14 กันยายน 2559   ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
  29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559   สรุปข่าวสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  8-10 สิงหาคม 2559   สรุปข่าวการฝึกอบรมให้กับโรงเรียนสังกัด อบจ.อบ.
  5-7 กรกฎาคม 2559   ข่าวประชุมกลุ่มปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ที่บ้านกรวดวิท
ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ร้อยเอ็ด มหาสารคามยาคาร
  20 มิถุนายน 2559   ข่าวสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
  8-9 มิถุนายน 2559   ข่าวสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
  2 มิถุนายน 2559   ข่าวสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
  1 มิถุนายน 2559   ข่าวเยี่ยมเยียน พิจารณาให้คะแนน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
  31 พฤษภาคม 2559   ข่าวเยี่ยมเยียน พิจารณาให้คะแนน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
  22-28 พฤษภาคม 2559   ข่าวสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
  17-19 พฤษภาคม 2559   ข่าวสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
 

11 กุมภาพันธ์ 2559

  ประชุมกลุ่มโรงเรียนสมาชิกจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร
และอำนาจเจริญ
  10 กุมภาพันธ์ 2559   ประชุมกลุ่มโรงเรียนสมาชิกจังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์
  7 2559   ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
         
  12 พฤศจิกายน 2558   รายงานการประชุมกลุ่มสพฐ. ตอนบน
  11 พฤศจิกายน 2558   รายงานการประชุมกลุ่มอาชีว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  9-13 พฤศจิกายน 2558   ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๕ องค์ประกอบ รุ่นที่ ๑/๒๕๕๙
         
  1 มีนาคม 2556   เยี่ยมกลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย จังหวัดชัยภูมิ
  28 กุมภาพันธ์ 2556   เยี่ยมกลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย จังหวัดชัยภูมิ
  27 กุมภาพันธ์ 2556   เยี่ยมกลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย จังหวัดขอนแก่น
  13 มกราคม 2556   ประชุมกลุ่มภาคอีสานตอนบน
  10-11 มกราคม 2556   ประชุมกลุ่มภาคอีสานตอนบน
  8-9 มกราคม 2556   ประชุมกลุ่มภาคอีสานตอนบน
         
   
 
     
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2282-1850, 0-2282-0665 โทรสาร 0-2282-0665