พระราชประวัติ

 

 

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ เดือนอ้าย ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีเถาะ นพศก จุลศักราช ๑๒๘๙ ตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๐ ณ โรงพยาบาลเมานท์ออเบอร์ (Mount Auburn) เมืองเคมบริดจ์  (Cambridge) รัฐแมสสาชูเซตต์ (Massachusetts) สหรัฐอเมริกา มีพระนามในชั้นเดิมว่า พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช  เป็นพระราชโอรสพระองค์เล็กในสมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ และสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ ซึ่งภายหลังทั้งสองพระองค์ได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระเชษฐภคินีและสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช คือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประสูติเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๖๖ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๘ ณ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelburg) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

    พุทธศักราช ๒๔๗๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนกซึ่งทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา กลับมาประเทศไทย ประทับ ณ วังสระปุทม เมื่อพระชนมายุได้ไม่ถึง ๒ พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนกได้สวรรคตในวันที่ ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๗๒
          เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อพุทธศักราช ๒๔๗๗ พระบาทสมเด็จพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้ารับการศึกษาเบื้องต้นที่โรงเรียนมาแตร์ เดอี ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ เมื่อพุทธศักราช ๒๔๗๕ ในปีต่อมา ได้โดยเสด็จพระบรมราชชนนี พระเชษฐภคินี และสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช ไปประทับ ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และทรงเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเมียร์มองต์ (Ecole Miexemont) เมืองโลซานน์ ต่อมาในวันที่ ๑๑ กันยายน พุทธ

 

 

 

ศักราช ๒๔๗๘ ทรงย้ายมาศึกษาในชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเอกอล นูแวล เอดลา ซืออิส โรมองค์ (Ecole Nouvelle de la Suisse Romande) เมืองแชลลี ซูร โลซานน์ (Chally sur-Lausanne) จากนั้นทรงเข้าศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรทางอักษรศาสตร์ บาเชอเลียร เอสแลตรส์ (Bachelier es lettres) จากโรงเรียน ยิมนาส คลาสสิค กังโตนาล (Gymnase Classique Cantonal) แห่งเมืองโลซานน์ เมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๑
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงพระเยาว์นั้น นอกจากจะทรงพระปราชาสามารถรอบรู้ทางด้านภาษาหลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาลาตินแล้ว ยังทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากของเล่นที่ทรงเล่นและสิ่งที่ทรงปฏิบัติพระองค์เองจากคำแนะนำ หรือจากทรงสังเกตเห็น ซึ่งสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระนิพนธ์ไว้ในหนังสือ เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์ หลายเรื่องเช่น