ม่วงเทพรัตน์HOME

 

 

  รายละเอียด  ๐ การดูแลรักษา  การนำออกปลูก
 

 

ผู้ที่ประสงค์จะซื้อม่วงเทพรัตน์ในขวดเนื้อเยื่อ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการฯ โทร.๐๒-๒๘๒๑๘๕๐, ๐๒-๒๘๒๐๖๖๕ ในเวลาราชการ