--- กลับหน้าหลัก  
 
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
   
     
   
 
แบบแสดงความประสงค์ในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ.คลองไผ่
  24 กุมภาพันธ์ 2560   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ จ.ขอนแก่น
  23 กุมภาพันธ์ 2560   โครงการค่ายทัศนศึกษาทางวิชาการ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
  22 กุมภาพันธ์ 2560   คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
(5 องค์ประกอบ) หลักสูตรผู้บริหาร
  16 กุมภาพันธ์ 2560   องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย จ.ศรีสะเกษ
  30-31 มกราคม 2560   องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง จ.มหาสารคาม
  26 มกราคม 2560   องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน จ.ปทุมธานี
  19 มกราคม 2560   โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อสันติภาพ รุ่นที่ 5-60
  19 มกราคม 2560   โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองจังหวัดนครราชสีมา
  13 มกราคม 2560   องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง จ.อุดรธานี
  13 มกราคม 2560   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา
  12 มกราคม 2560   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
  12 มกราคม 2560   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  10 มกราคม 2560   กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา
  6 มกราคม 2560   โรงเรียนวัดวังหิน อำเภอสำมชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
   
 
     
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2282-1850, 0-2282-0665 โทรสาร 0-2282-0665