แบบแสดงความประสงค์ในการศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ คลองไผ่ฯ

 
ข่าวปี 2551 ข่าวปี 2552 ข่าวปี 2553 ข่าวปี 2554 ข่าวปี 2555  

  : แนะนำศูนย์ฯ : ร้านหยาดป่า :  กลับหน้าหลัก

     
 

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากสถาบันการศึกษาต่อเนื่องสิรินธร สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 35 คน เข้าศึกษาดูงาน  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการปลูกจิตสำนึกหยุดโลกร้อนด้วยความพอเพียง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  อีกทั้งให้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติที่จะช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน

   
 

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2551 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร จำนวน 104 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์คลองไผ่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ


   
 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2551 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 24 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์คลองไผ่ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน

   
 

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร จำนวน 112 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์คลองไผ่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

   
 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์คลองไผ่ โดยนายพินัย ห้องทองแดง นางอุไร สร้อยสูงเนิน น.ส.มลิสา วรกฎสูงเนิน และ      นายสิริชัย สาธุวิจารณ์  ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 9 คนเข้า ศึกษาดูงานการย้อมสีธรรมชาติ ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์คลองไผ่ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัยสีธรรมชาติ

   
 

เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2551 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร จำนวน 45 คน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเรื่อง การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปี 2551 ณ ศูนย์ฝึกอบรมฯ ลำตะคลอง และในการนี้คณะได้เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์คลองไผ่ วันที่ 13 มีนาคม 2551 เวลา 09.00-12.00 น. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของพืชพรรณ การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

   
 

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์คลองไผ่ โดยนายพินัย ห้องทองแดง นางอุไร สร้อยสูงเนิน น.ส.มลิสา วรกฎสูงเนิน และ นายสิริชัย สาธุวิจารณ์ ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร จำนวน 36 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารนิทรรศการหยาดป่า และฝึกปฏิบัติการย้อมสีธรรมชาติ ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์คลองไผ่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียน

   
 

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์คลองไผ่ โดยนายพินัย ห้องทองแดง นางอุไร สร้อยสูงเนิน น.ส.มลิสา วรกฎสูงเนิน และ นายสิริชัย สาธุวิจารณ์ ได้ให้การต้อนรับคณะจากสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 9 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารนิทรรศการ หยาดป่า โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์คลองไผ่ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติ

   
 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเกร็ดลิ้นวิทยา   อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา จำนวน  33 คน ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์คลองไผ่ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน 

   

 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพัน์  2551 นิสิตวิชา 2305103 "พืชเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต" ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 102 คน และอาจารย์ 2 ท่าน ได้เข้าศึกษาดูงาน  ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์คลองไผ่ฯ  วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับนิสิต

   
 

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551 คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสุรนารี จำนวน 18 คน ได้เข้าศึกษาดูงาน  ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์คลองไผ่ดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับสมาชิก


   

แนะนำศูนย์ฯ : ร้านหยาดป่า :  กลับหน้าหลัก