แบบแสดงความประสงค์ในการศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ คลองไผ่ฯ

 
ข่าวปี 2551 ข่าวปี 2552 ข่าวปี 2553 ข่าวปี 2554 ข่าวปี 2555  

  : แนะนำศูนย์ฯ : ร้านหยาดป่า :  กลับหน้าหลัก

     
 

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ฝ่ายส่งเสริมสร้างทุนทางปัญญาและกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารกรุงไทย  จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงานและฟังการบรรยายสรุปสรุปงาน อพ.สธ. และกิจกรรมต่างๆ ในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ซึ่งธนาคารได้วางแผนส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนในโครงการกรุงไทยสานฝันโรงเรียนดีใกล้บ้าน จัดทำโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อใช้พื้นที่ภายในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน ครู บุคลากร โรงเรียนใกล้เคียงและชุมชน

   
 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสมุนไพรไทยในรูปแบบที่ทันสมัย จำนวน 16 คน เข้าศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ เพิ่มเติมความรู้ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการทำวิจัยของนักศึกษา

   
 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะครูที่เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1/2554 จำนวน 70 คน ศึกษาดูงานภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ โดยมีนายเอนก  เกียรติสม เป็นวิทยากรนำชมและบันทึกภาพ

   
 

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 237 คน เข้าศึกษาดูงานตามจุดเรียนรู้ 4 ฐาน ได้แก่ สวนสมุนไพรและอาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์, โรงผลิตชาอินทรีย์ และศูนย์เรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาศูนย์การเรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง

   
 

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะข้าราชการบรรจุใหม่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา กรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ เพื่อเรียนรู้ภารกิจความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อำเภอ และหน่วยงานข้างเคียง พร้อมทั้งศึกษากิจกรรมในพื้นที่ที่เป็นต้นแบบที่ดี

   
 

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการราชทัณฑ์ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรือนจำคลองไผ่บรรจุใหม่ รุ่นที่ 109 และเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาข้าราชการ จำนวน 47 คน ศึกษาดูงานภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ เพื่อสามารถนำความรู้ในด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชไปใช้ประโยชน์และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

   
 

เมื่อวันที่ 13  ตุลาคม 2554 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ฝ่ายส่งเสริมสร้างทุนทางปัญญาและกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารกรุงไทย  จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงานและฟังการบรรยายสรุปสรุปงาน อพ.สธ. และกิจกรรมต่างๆ ในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนในโครงการกรุงไทยสานฝันโรงเรียนดีใกล้บ้าน จำนวน 94 โรงเรียน จัดทำโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อใช้พื้นที่ภายในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน ครู บุคลากร โรงเรียนใกล้เคียงและชุมชนต่อไป

 

   
 

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 28 คน โรงเรียนปากช่อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 เข้าศึกษาเรียนรู้การบันทึกลักษณะพรรณไม้จากเอกสารการศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ก.7-003  และฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้ พร้อมทั้งศึกษาดูงานในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ. คลองไผ่

   
 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 25554 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะข้าราชการบรรจุใหม่ของ สศช. ในโครงการฝึกอบรม NESDB Future Team รุ่นที่ 3 จำนวน 53 คน เข้าศึกษาดูงานและฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาด้านเกษตร ภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ข้าราชการและพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

   
 

เมื่อวันที่ 12  กันยายน 2554  ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากโครงการศิลปาชีพ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมภายในศูนย์เรียนรู้ย้อมสีธรรมชาติ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ โดยมีเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. คลองไผ่ ร่วมให้การต้อนรับ


 

   
 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร จำนวน 8 คน เข้าเยี่ยมชมภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ โดยมีเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. คลองไผ่ ร่วมให้การต้อนรับ


   
 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 110 คน เข้าเยี่ยมชมพร้อมทั้งทำกิจกรรมภายในศูนย
อนุ
รักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ โดยมีเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. คลองไผ่ ร่วมให้การต้อนรับ 

   
 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัฒนวิทยา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 283 คน เข้าเยี่ยมชมพร้อมทั้งทำกิจกรรมภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ โดยมีเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. คลองไผ่ ร่วมให้การต้อนรับ

   
 

 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กรุงเทพฯ จำนวน 11 คน เข้าเยี่ยมชมภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ โดยมีเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. คลองไผ่ ร่วมให้การต้อนรับ

   
 


เมื่อวันที่
  21  สิงหาคม 2554 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษารายวิชา ๒๓๐๕๑๐๓ “พืชเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต” และรายวิชา 2305483 Economic Botany  ซึ่งเปิดสอนโดยภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๑๑๑ คน เข้าร่วมทำกิจกรรมพร้อมทั้งเยี่ยมชมภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ โดยมีเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. คลองไผ่ ร่วมให้การต้อนรับ 

   
 

มื่อวันที่  20 สิงหาคม 2554 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาในกิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทั่วไปตามโครงการบ้านนี้มีสุข เรื่อง “หม่อนไหม ผ้าไหมกับการวิจัยและพัฒนายา” สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน  คน เข้าเยี่ยมชมภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ โดยมีเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. คลองไผ่ ร่วมให้การต้อนรับ      

   
 

เมื่อวันที่  19  สิงหาคม 2554 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประสารวิทยา อำเภอปากสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 264 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมพร้อมทั้งเยี่ยมชมภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ โดยมีเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. คลองไผ่ ร่วมให้การต้อนรับ      

   
 

มื่อวันที่  29  กรกฎาคม 2554 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะครูที่เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 21/2554 จำนวน 51 คน  สังกัดนนทบุรี ศึกษาดูงานภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ โดยมี นายผจญ คงแก้ว และนางสาวมลิสา วรกฏสูงเนิน เป็นวิทยากรนำชม   และ นายณัฐศิษฏ์ ลูกปัด บันทึกภาพ       

   
 

เมื่อวันที่  22  กรกฎาคม 2554  ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะครูที่เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 20/2554 จำนวน 55 คน  ศึกษาดูงานภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ โดยมี นายเอนก เกียรติสม และนางสาวสุภาวดี เพชรโคตร เป็นวิทยากรนำชม   และนายนิพนธ์ ศิริพงษ์กุลพจน์ บันทึกภาพ       

   
 

เมื่อวันที่  15  กรกฎาคม 2554  ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะครูที่เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 19/2554 จำนวน 55 คน สำหรับโรงเรียนสมาชิกฯ สังกัด นนทบุรี  ศึกษาดูงานภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่

   
 

เมื่อวันที่  8  กรกฎาคม 2554 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับและจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร. ปากช่อง อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา จำนวน 60 คน โดยเข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ และทำกิจกรรมต่างๆ ที่สนใจ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้สถานศึกษา  

   
 

เมื่อวันที่  17  มิถุนายน 2554  ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะครูที่เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 17/2554 จำนวน 45 คน สำหรับโรงเรียนสมาชิกฯ สังกัด กทม.  ศึกษาดูงานภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่

   
 

มื่อวันที่  10  มิถุนายน 2554 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะครูที่เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 16/25554 จำนวน 55 คน สำหรับโรงเรียนสมาชิกฯ สังกัด นนทบุรี  ศึกษาดูงานภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่

   
 

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะครูที่เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 14/2554 จำนวน 52 คน สำหรับโรงเรียนสมาชิกฯ สังกัดนนทบุรี  ศึกษาดูงานภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ โดยมี นางสาวสุภาวดี  เพชรโคตร  และ นางสาวผุสดี  ทันจิตต์ เป็นวิทยากรนำชม และบันทึกภาพ

   
 

เมื่อวันที่ 29  เมษายน 2554 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะครูที่เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 13/2554 จำนวน 52 คน สำหรับโรงเรียนสมาชิกฯ สังกัดกรุงเทพฯ  ศึกษาดูงานภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ โดยมี นายผจญ  คงแก้ว และ นายณัฐศิษฏ์  ลูกปัด เป็นวิทยากรนำชม และนางสาวสุภาวดี  เพชรโคตร  บันทึกภาพ

   
 

เมื่อวันที่ 22  เมษายน 2554 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะครูที่เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 12/2554 จำนวน 97 คน สำหรับโรงเรียนสมาชิกฯ สังกัดจังหวัดนนทบุรี  ศึกษาดูงานภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ โดยมีนางสาวสุภาวดี  เพชรโคตร และ นายณัฐศิษฏ์  ลูกปัด เป็นวิทยากรนำชม และนายผจญ  คงแก้ว บันทึกภาพ

   
 

เมื่อวันที่ 8  เมษายน 2554 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะครูที่เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 11/2554 จำนวน 84คน สำหรับโรงเรียนสมาชิกฯ สังกัดจังหวัดกรุงเทพฯ  ศึกษาดูงานภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ โดยมีนางสาวมาลิสา วรกฎสูงเนิน และ นางสาวอุไรรัตน์  กาญจนขุนดี เป็นวิทยากรนำชม และนางสาวผุสดี  ทันจิตต์  บันทึกภาพ

   
 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะ  นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จำนวน  25 คน ศึกษาดูงานภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ เพื่อสามารถนำความรู้ในด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชไปใช้ประโยชน์และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมี เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. คลองไผ่ นำชมและเป็นวิทยากรบรรยายในแต่ละจุดการเรียนรู้

   
 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะ  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน รุ่นที่ 105 พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์  จำนวน 32 คน ศึกษาดูงานภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ เพื่อสามารถนำความรู้ในด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชไปใช้ประโยชน์และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมี เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. คลองไผ่ นำชมและเป็นวิทยากรบรรยาย

   
 

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะครูที่เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 9/2554 จำนวน 119 คน สำหรับโรงเรียนสมาชิกฯ สังกัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาดูงานภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ โดยมีเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. คลองไผ่ นำชมและเป็นวิทยากรบรรยาย

   
 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะ  นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จำนวน 25 คน ศึกษาดูงานภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ เพื่อสามารถนำความรู้ในด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชไปใช้ประโยชน์และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

   
 

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะ  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน รุ่นที่ 104 พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์  จำนวน 64 คน ศึกษาดูงานภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ เพื่อสามารถนำความรู้ในด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชไปใช้ประโยชน์และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

   
 

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะครูที่เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 8/2554 จำนวน 54 คน สำหรับโรงเรียนสมาชิกฯ สังกัดกรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงานภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ โดยมีเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. คลองไผ่ นำชมและเป็นวิทยากรบรรยายในแต่ละจุดการเรียนรู้

   
 

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ๒๕๕๔ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะเยาวชนรักชาติประจำปี 2554 พร้อมครูฝึก จากมณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 110 คน ศึกษาดูงานภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่เยาวชนในการตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์จากการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยมีและเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. คลองไผ่ นำชมและเป็นวิทยากรบรรยายในแต่ละจุดการเรียนรู้

   
 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะครูที่เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 7/2554 จำนวน 50 คน สำหรับโรงเรียนสมาชิกฯ สังกัดจังหวัดนนทบุรี ศึกษาดูงาน เข้าดูงานภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ โดยมีเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. คลองไผ่ นำชมและเป็นวิทยากรบรรยายในแต่ละจุดการเรียนรู้

   
 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2554  ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะครูที่เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 6/2554 จำนวน 97 คน สำหรับโรงเรียนสมาชิกฯ สังกัดภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคตะวันออก ศึกษาดูงานภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ โดยมีเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. คลองไผ่ นำชมและเป็นวิทยากรบรรยายในแต่ละจุดการเรียนรู้

   
 

เมื่อวันที่ 16  กุมภาพันธ์ 2554  ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะบุคลากร ฝ่ายภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 6 คน ศึกษาดูงาน เข้าดูงานภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ โดยมีเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. คลองไผ่ นำชมและเป็นวิทยากรบรรยายในแต่ละจุดการเรียนรู้

   
 

เมื่อวันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2554  ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรม) ในรายวิชาทอผ้าด้วยกี่กระตุก จำนวน 13  คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษากระบวนการย้อมไหมและด้ายจากสีธรรมชาติ การทอผ้า พร้อมทั้งศึกษาพรรณไม้ที่ใช้ย้อมสีในสวนพรรณไม้ย้อมสี

   
 

เมื่อวันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2554  ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะข้าราชการกลุ่ม Young Working Group จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล จำนวน 42 คน ศึกษาดูงานภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการศึกษาดูงานในพื้นที่ การทำงานเป็นทีมการสอนงาน รวมทั้งเพื่อหล่อหลอมและเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ข้าราชการรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญขององค์กรให้มีความรู้ความสามารถ คุณลักษณะ ค่านิยม และวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์

   
 

เมื่อวันที่ 11  กุมภาพันธ์ 2554  ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะครูที่เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 5/2554 จำนวน 80 คน สำหรับโรงเรียนสมาชิกฯ สังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคตะวันออก ศึกษาดูงานภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ โดยมีเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. คลองไผ่ นำชมและเป็นวิทยากรบรรยายในแต่ละจุดการเรียนรู้

   
 

ระหว่างวันที่ 6-9 มกราคม 2554 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานงานเกษตรแฟร์ปากช่อง’ 53  ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนั้นภายในบูทยังมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ ผักพื้นเมือง การผลิตชาอินทรีย์ การขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ พร้อมทั้งมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้แก่ ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ และต้นม่วงเทพรัตน์

   

แนะนำศูนย์ฯ : ร้านหยาดป่า :  กลับหน้าหลัก