แบบแสดงความประสงค์ในการศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ คลองไผ่ฯ

 
ข่าวปี 2551 ข่าวปี 2552 ข่าวปี 2553 ข่าวปี 2554 ข่าวปี 2555  

  : แนะนำศูนย์ฯ : ร้านหยาดป่า :  กลับหน้าหลัก

     
 

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (...) สำนักพระราชวัง จำนวน ๓ คน เข้าดูงานภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ โดยมีเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. คลองไผ่ นำชมและเป็นวิทยากรบรรยายในแต่ละจุดการเรียนรู้

   
 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการทัศนศึกษาและดูงานศิลปหัตถกรรมส่วนภูมิภาค จำนวน 33 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกเหนือจากการสอนในคณะฯ

   
 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553  ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๓๒๐ คน ประกอบด้วยคณาจารย์จำนวน 30 คน และสมาชิก อกท. ภาคตะวันออกฉียงเหนือ จำนวน 290 คน เข้าศึกษาดูงาน เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ และเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไป

   
 

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและข้าราชการจากสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน    60  คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่  เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงาน และเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

   
 


เมื่อวันที่
2 ตุลาคม 2553 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชคลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จากโรงเรียนพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น จำนวน 114 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชคลองไผ่  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้สัมผัสและปฏิบัติงานในสถานที่จริง พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญา เจตคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ มีวิสัยทัศน์ และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พืชพรรณและการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

   
 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2553 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชคลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะบุคคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนวัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) จังหวัดจันทบุรีจำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชคลองไผ่ เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์แก่ผู้เข้าศึกษาดูงาน ให้สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

   
 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชคลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาและดูงานจากโรงเรียนวัดสะตือสิงห์ จังหวัดชัยนาท สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ ลำดับสมาชิก 7-17130-001 จำนวน 50 คน ประกอบด้วย คณาจารย์ จำนวน 10 คน และนักเรียน จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชคลองไผ่ เป็นการเพิ่มเติมประสบการณ์ และความรู้ในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

   
 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชคลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากโรงเรียนประสารวิทยา (สช.) อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 168 คน ประกอบด้วย คณะคณาจารย์ จำนวน 7 คน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 161 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชคลองไผ่ เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ได้ใกล้ชิดธรรมชาติทำให้เกิดจินตนาการ สร้างความเข้าใจ เห็นความสำคัญและประโยชน์ของพืชในด้านต่างๆ  ซึ่งยังผลให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณแก่นักเรียน

   
 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชคลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาและดูงานจากโครงการศึกษาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จำนวน 31 คน ประกอบด้วย อาจารย์ จำนวน 1 คน และนักศึกษา จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชคลองไผ่  เป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สามารถนำไปปรับใช้กับโครงการศึกษาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันจะก่อให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

   
 

เมื่อวันที่ 17  มิถุนายน 2553  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชคลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชคลองไผ่ เพื่อเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พืชพรรณและการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

   
 

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชคลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหหรณ์” ดำเนินการจัดโดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษศาสตร์ร่วมกับสถาบันเกษตราธิราช สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๑๒๐ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชคลองไผ่

   
 

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2553 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชคลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากโครงการเรียนรู้ของชุมชนเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชคลองไผ่ เพื่อศึกษาและเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

   
 

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชคลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากโครงการฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร “วนเกษตร” เรื่องการมีส่วนร่วมของราษฏรทุกภาคส่วนกับกิจกรรมด้านวนเกษตร โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 8 ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชคลองไผ่

   
 


เมื่อวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2553  อพ.สธ. ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชคลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 110 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชคลองไผ่ เป็นการเพิ่มแนวความคิดตามภูมิปัญญาจากพืชสมุนไพรที่มีความเด่นชัด แล้วนำมาพัฒนาให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ สร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พืชพรรณและสิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษา

   
 

ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2553 คณะสื่อมวลชน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชคลองไผ่ เนื่องในโอกาสที่ได้รับเชิญร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การผลิตเนื้อเยื่อพืชไม้ประดับดอกหอม "ม่วงเทพรัตน์" ซึ่งกำหนดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553 ในการนี้ทางโครงการฯ ได้นำทัศนศึกษาพื้นที่งานโครงการฯ อาทิ ส่วนของอาคารและห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ  นิทรรศการ และการสาธิการใช้ประโยชน์พืชเพื่อการใช้สอยในรูปแบบต่างๆ  ☻☻ ภาพงานแถลงข่าว

   
 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553  อพ.สธ. ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชคลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 50 คน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชคลองไผ่ เป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในรายวิชา กบภ. 112 ทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร สร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พืชพรรณและสิ่งแวดล้อมแก่นิสิต

   

แนะนำศูนย์ฯ : ร้านหยาดป่า :  กลับหน้าหลัก