ย้อนกลับ

   

ชื่อหัวข้อในแผนแม่บทฯ

ดาวน์โหลดไฟล์PDF

 
    00.แผ่นรองหน้าปกแผนแม่บท 5 ปีที่เจ็ด
 
    01.คำนำแผนแม่บท 5 ปีที่เจ็ด
 
    02.สารบัญแผนแม่บท 5 ปีที่เจ็ด
 
    03.แผนแม่บท7_1
 
    04.แผนแม่บท7_2_3
 
    05.แผนแม่บท7_4_5_6_7
 
    06.แผนแม่บท7_8_9_10_11
 
    07.12 แนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด
 
    08.13 แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนแม่บท7_G1
 
    09.13 แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนแม่บท7_G2
 
    10.13 แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนแม่บท7_G3
 
    11.13 แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนแม่บท7_G4
 
    12.13 แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนแม่บท7_G5_G6
 
    13.13 แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนแม่บท7_G7
 
    14.13 แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนแม่บท7_G8
 
    15.13 แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนแม่บท7_G9
 
    16.13 แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนแม่บท7_G10
 
    17.แผนแม่บท7_14_15_16_17_18_19_20
 
         
    ภาคผนวก    
    18.ประมวลพระราชดำริ 5 ปีที่เจ็ด
 
    19.สำเนาพระราชกระแสเรื่องแผนการจัดการงบประมาณ อพ.สธ.
 
    20.ขั้นตอนการพิจารณาและสนับสนุนโครงการฯ และงบประมาณ
ตามแนวทางการดำเนินงาน ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ.
 
    21.ขั้นตอนการขอสนองพระราชดำริ อพ.สธ. โดยหน่วยงานต่าง ๆ
 
    22.ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน และ ศูนย์ประสานงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 
    23.สำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงาน อพ.สธ.-กระทรวงศึกษาธิการ
 
    24.สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงาน อพ.สธ. 
 
    25.แผนภาพการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.
 
    26.ขั้นตอนการสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ผ่านการดำเนินงานโดยจังหวัด
 
    27.ประกาศ อพ.สธ. แต่งตั้งคณะกรรมการ
 
    28.คณะทำงานจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ. 5 ปีที่เจ็ด
 
    29.คำนิยามของคำศัพท์เฉพาะที่นิยมใช้ในการดำเนินงานอพ.สธ.
 
    30.ทำเนียบผู้บริหาร อพ.สธ.