สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

 

 
 

งานเลขานุการ
งานวางแผนติดตามผล
 ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
    หน่วยข้อมูลพันธุกรรมพืช
  หน่วยจัดการข้อมูลพันธุกรรมพืช
  หน่วยสำรวจจัดทำแผนที่
  หน่วยผลิตสื่อคอมพิวเตอร์กราฟิค
  หน่วยผลิตสื่อภาพนิ่ง-วิดีทัศน์
  หน่วยผลิตสื่อสร้างจิตสำนึกฯ
  หน่วยเผยแพร่และนิทรรศการ
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
    งานธุรการ-สารบรรณ
  งานบัญชี-การเงิน
  งานงบประมาณ
  งานพัสดุ
  งานโสตทัศนูปกรณ์
  งานยานพาหนะ
  งานสื่อสาร
  งานบำรุงรักษา
 

ฝ่ายวิชาการ
 
   งานปกปักพันธุกรรมพืช
  งานสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
  งานปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
 
 
  หน่วยปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์พืช  
  หน่วยปฏิบัติการเก็บรักษาโดยการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
  หน่วยเพาะชำ สวนจิตรลดา
  หน่วยอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ชุมพร จังหวัดชุมพร
  หน่วยอนุรักษ์พันธุกรรมพืชวาวี จังหวัดเชียงราย
 
    งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช  
   
 
  ห้องปฏิบัติการวิจัยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
 
 
  หน่วยปฏิบัติการชีวโมเลกุลพืช  
  หน่วยปฏิบัติการราวิทยา
  โรงงานเคลือบเมล็ดพันธุ์พืช
 
    งานศึกษาทดลองปลูกมะกอกโอลีฟในประเทศไทย  
    งานกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
 
  หน่วยธุรการ
  หน่วยสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  หน่วยพฤกษศาสตร์สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  หน่วยข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  งานจัดประชุมและฝึกอบรม
 
        
 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่
 
     ฝ่ายบริหารทั่วไป  
 
  หน่วยธุรการ
หน่วยบัญชีการเงิน
หน่วยพัสดุ
หน่วยเพาะชำ
หน่วยดูแลรักษาพื้นที่-พันธุกรรมพืช
หน่วยบำรุงรักษา
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
 
 
    ศึกษาหม่อนไหมไม้ย้อมสี
  ผลิตชา
  ผลิตภัณฑ์ผลผลิตการเกษตร
 
   ฝ่ายวิชาการ  
 
  หน่วยปฏิบัติการพฤกษศาสตร์
 
 
  ส่วนปฏิบัติการ
 
 
  ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยาและภูมิศาสตร์พืช Plant Ecology and geography
ห้องปฏิบัติการความหลายหลากพืช  Plant Diversity
ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ของพืช Plant Anatomy
ห้องปฏิบัติการเรณูวิทยา  Palynology
ห้องปฏิบัติการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์  Botanical illusation
พิพิธภัณฑ์พืช  Herbarium 
ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์อิเลคตรอน  SEM (Scaning electron microscope)
 
 
  ส่วนบริหารจัดการ
 
 
  ห้องสมุด
ห้องประชุม
ธุรการ
 
  หน่วยปฏิบัติการชีวโมเลกุล คลองไผ่
 

 
ศูนย์ฝึกอบรม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ลำตะคอง  
   
  ศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง คลองไผ่ นครราชสีมา    
  ศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง อ.ไทรโยค กาญจนบุรี   
 

       

 

 
 

 l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l

 l Home l Webboard l RSPG e-Mail l Web Links l สำนักงาน อพ.สธ l ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ I สารพรรณพฤกษ์ Iห้องสมุด อพ.สธ. I

 

สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org

 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร