Rspg site map
  สำนักงาน อพ.สธ.

 เวบไซต์หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริฯ และหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงาน

สำนักพระราชวัง
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดชุมพร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
กองทัพเรือ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด
หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ

กรมวิชาการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมป่าไม้
กรมชลประทาน
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
รมอาชีวศึกษา
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

website ที่น่าสนใจ

   
โครงการเครือข่ายเพื่อโรงเรียนไทย
(school net)
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ *
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัยพรรณไม้ประเทศไทย
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร เภสัชศาสตร์ มหิดล
สำนักหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Royal Botanic Gardens, Kew
Flora of Thailand
   
panmai.com
www.samunpri.com
 l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l ห้องสมุด อพ.สธ. I
 l Home l Webboard l Guestbook I RSPG e-Mail l Web Links l สำนักงาน อพ.สธ. I ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ I สารพรรณพฤกษ์ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร