เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาบุคลากร  
            อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากร  

 

                    ให้เกิดประโยชน์กับมหาชนชาวไทย  

 

 

 วัตถุประสงค์

  • ให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร
 
 
  • ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย
 
 
  • ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากร สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ
 
   

 
   
 เป้าหมายคุณภาพ    
   


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
เป็น
 เป็นสถานอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ
มุ่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 เห็นความสำคัญของผลประโยชน์แท้
และ
ไม่จาริกในโมหภูมิ
ดำเนินการใดด้วย
ความเพียรที่บริสุทธิ์
และ
ปัญญาที่เฉียบแหลม
 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l

 l Home l Webboard l RSPG e-Mail l Web Links l สำนักงาน อพ.สธ l ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ I สารพรรณพฤกษ์ Iห้องสมุด อพ.สธ. I

 

สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org

 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร