--- กลับหน้าหลัก  
 
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
   
     
   
 
แบบแสดงความประสงค์ในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ.คลองไผ่
  28 ธันวาคม 2560   เทศบาลตำบลปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
  28 ธันวาคม 2560   ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 2
  27 ธันวาคม 2560   สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี
  14 ธันวาคม 2560   โรงเรียนบ้านหนองขามและโรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด จ.นครราชสีมา
  14 ธันวาคม 2560   ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 1
  13 ธันวาคม 2560   สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
  8 ธันวาคม 2560   สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
  21 พฤศจิกายน 2560   อาสาสมัคร อพ.สธ.โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
  14 พฤศจิกายน 2560   วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  8 พฤศจิกายน 2560   โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
  6 พฤศจิกายน 2560   สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
  17 ตุลาคม 2560   คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
  18 กันยายน 2560   ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี รุ่นที่ 3
  15 กันยายน 2560   สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 18 จังหวัดนครสวรรค์
  14 กันยายน 2560   ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี รุ่นที่ 2
  5 กันยายน 2560   องค์การบริหารส่วนตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
  4 กันยายน 2560   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
  1 กันยายน 2560   เทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  31 สิงหาคม 2560   องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
  28 สิงหาคม 2560   ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี รุ่นที่ 1
  25 สิงหาคม 2560   รงเรียนประสารวิทยา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
  22 สิงหาคม 2560   สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
  18 สิงหาคม 2560   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
  11 สิงหาคม 2560   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
  3 สิงหาคม 2560   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
  26 กรกฎาคม 2560   เทศบาลตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
  25 กรกฎาคม 2560   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.ตรัง
  21 กรกฎาคม 2560   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  21 กรกฎาคม 2560   กองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง
  20 กรกฎาคม 2560   องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
  5 กรกฎาคม 2560   Yunus Center AIT
  3 กรกฎาคม 2560   สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพาคำ จังหวัดเชียงราย
  21 มิถุนายน 2560   กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี
  15 มิถุนายน 2560   โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา
  14 มิถุนายน 2560   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  10 มิถุนายน 2560   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  5 มิถุนายน 2560   โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี
  2 มิถุนายน 2560   เครือข่าย C-อพ.สธ.ภาคกลางตอนล่าง
  19 พฤษภาคม 2560   องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท จังหวัดหนองคาย
  17 พฤษภาคม 2560   องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
  11 พฤษภาคม 2560   เครือข่ายอนุรักษ์พืชท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  5 พฤษภาคม 2560   องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสำราญ จ.ตรัง
  5 พฤษภาคม 2560   องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
  27 เมษายน 2560   มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
  3-5 เมษายน 2560   คณะผู้เข้าฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร รุ่นที่ 14-2560
  30 มีนาคม 2560   โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา
  29 มีนาคม 2560   โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม ต.นาหนองทุ่ม จ.ชัยภูมิ
  28 มีนาคม 2560   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
  27 มีนาคม 2560   องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า อ.โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม
  25-28 มีนาคม 2560   คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  4 มีนาคม 2560   ผู้พิพากษาและข้าราชการศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
  3 มีนาคม 2560   โรงเรียนคีรีวัฒนา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
  1 มีนาคม 2560   หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา
  24 กุมภาพันธ์ 2560   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ จ.ขอนแก่น
  23 กุมภาพันธ์ 2560   โครงการค่ายทัศนศึกษาทางวิชาการ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
  22 กุมภาพันธ์ 2560   คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
(5 องค์ประกอบ) หลักสูตรผู้บริหาร
  16 กุมภาพันธ์ 2560   องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย จ.ศรีสะเกษ
  30-31 มกราคม 2560   องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง จ.มหาสารคาม
  26 มกราคม 2560   องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน จ.ปทุมธานี
  19 มกราคม 2560   โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อสันติภาพ รุ่นที่ 5-60
  19 มกราคม 2560   โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองจังหวัดนครราชสีมา
  13 มกราคม 2560   องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง จ.อุดรธานี
  13 มกราคม 2560   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา
  12 มกราคม 2560   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
  12 มกราคม 2560   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  10 มกราคม 2560   กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา
  6 มกราคม 2560   โรงเรียนวัดวังหิน อำเภอสำมชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
   
 
     
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2282-1850, 0-2282-0665 โทรสาร 0-2282-0665