--- กลับหน้าหลัก  
 
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
   
     
   
 
แบบแสดงความประสงค์ในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ.คลองไผ่
  28 ธันวาคม 2559   สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  26-27 ธันวาคม 2559   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือยาง
  22 ธันวาคม 2559   สำนักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
  16 ธันวาคม 2559   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รุ่น 2
  15 ธันวาคม 2559   โรงเรียนราชินี กรุงเทพฯ
  14 ธันวาคม 2559   สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
  13 ธันวาคม 2559   ข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่รุ่นที่125
  12 ธันวาคม 2559   เทศบาลตำบลศรีพนา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
  2 ธันวาคม 2559   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รุ่น 1
  25 พฤศจิกายน 2559   คณะครูอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรุ่นที่ 5-2560
  23 พฤศจิกายน 2559   สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  22 พฤศจิกายน 2559   วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  21 พฤศจิกายน 2559   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริก จ.นครนายก
  18 พฤศจิกายน 2559   สถาบันพระประชาบดี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  18 พฤศจิกายน 2559   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  9 พฤศจิกายน 2559   เจ้าหน้าที่สานักงานปฏิรูปที่ดิน
  28 ตุลาคม 2559   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
  11 ตุลาคม 2559   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดปทุมธานี
  7 ตุลาคม 2559   โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก
  5-7 ตุลาคม 2559   โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
  3 ตุลาคม 2559   คณะผู้ประสานงาน อพ.สธ.-กฟผ. กรุงเทพฯ
  23 กันยายน 2559   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จ.สกลนคร
  19 กันยายน 2559   ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
  9 กันยายน 2559   โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา
  6 กันยายน 2559   เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี
  30 สิงหาคม 2559   กศน. อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
  26 สิงหาคม 2559   โครงการ อพ.สธ. (เครือข่าย C - อพ.สธ.) และ ม.ขอนแก่น
  26 สิงหาคม 2559   สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย (สนท)
  8 สิงหาคม 2559   เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. คลองไผ่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นมหาพรหมราชินี
ณ สถานีวิจัยลำตะคอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  8 สิงหาคม 2559   รร. รุ่งอรุณวิทยา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  2 สิงหาคม 2559   รร. รุ่งอรุณวิทยา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  27-29 กรกฎาคม 2559   โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรุงเทพฯ
  14 กรกฎาคม 2559   กศน.อำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา
  13 กรกฎาคม 2559   อบต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
  8 กรกฎาคม 2559   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
  16 มิถุนายน 2559   เยาวชนและนักเรียนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา
  14 มิถุนายน 2559   องค์กรปกครองท้องถิ่นและสถานศึกษา จังหวัดปทุมธานี
  13 มิถุนายน 2559   ข้าราชการบรรจุใหม่ (แรกรับ) รุ่นที่ 123 กรมราชทัณฑ์
  25 พฤษภาคม 2559   อบต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
  24 พฤษภาคม 2559   ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
  17 พฤษภาคม 2559   คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  9 พฤษภาคม 2559   ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่
จัดบูธนิทรรศการในงานวันพืชมงคล ปี 2559
  28 เมษายน 2559   อบต. คลองหลวงแพ่ง จ. ฉะเชิงเทรา
  21 เมษายน 2559   นายอำเภอสีคิ้วและกาชาดสีคิ้ว จ.นครราชสีมา
  4 มีนาคม 2559   คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
  25 กุมภาพันธ์ 2559   คณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เทศบาลตำบลแก่นฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
  11 กุมภาพันธ์ 2559   เยาวชนโครงการอบรมสัมมนาการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง
  8 กุมภาพันธ์ 2559   เยาวชนเกษตรรุ่นใหม่ตำบลโค้งยาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
  5 กุมภาพันธ์ 2559   อบต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
  4 กุมภาพันธ์ 2559   โรงเรียนราชินี กรุงเทพฯ
  29 มกราคม 2559   ลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนในเขตอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
  27 มกราคม 2559   สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  27 มกราคม 2559   วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส จ.สกลนคร
  25 มกราคม 2559   อบต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น
  20 มกราคม 2559   โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพฯ
  13 มกราคม 2559   เยาวชนจากโครงการฝึกอบรมผู้นาเยาวชนเพื่อสันติภาพ รุ่นที่ ๕/๕๙
  11 มกราคม 2559   ศิษย์เก่าจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
   
 
     
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2282-1850, 0-2282-0665 โทรสาร 0-2282-0665