--- กลับหน้าหลัก  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

 

 
 
  14 พฤษภาคม 2567   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  7 พฤษภาคม 2567   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - กองทัพเรือ
  3 พฤษภาคม 2567   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - กรุงเทพมหานครฯ
  2 พฤษภาคม 2567   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - การไฟฟ้านครหลวง
  19 เมษายน 2567   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มทร.ตะวันออก
  27 มีนาคม 2567   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  21 กุมภาพันธ์ 2567   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  12 กุมภาพันธ์ 2567   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - ประจวบคีรีขันธ์
  5 กุมภาพันธ์ 2567   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  15 มกราคม 2567   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 
     
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2282-1850, 0-2282-0665 โทรสาร 0-2282-0665