--- กลับหน้าหลัก  
 
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
   
     
   
 
แบบแสดงความประสงค์ในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ.คลองไผ่
  29 ธันวาคม 2554   เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ฝ่ายส่งเสริมสร้างทุนทางปัญญา
และกิจกรรมเพื่อสังคม
  26 ธันวาคม 2554   คณะแพทย์แผนตะวันออก ม. รังสิต
  16 ธันวาคม 2554   คณะครูที่เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1-2555
  9 ธันวาม 2554   คณะครูและนักเรียนโรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก
  8 ธันวาคม 2554   คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสีคิ้ว สวัสดิ์ผดุงวิทยา
  7 ธันวาคม 2554   ข้าราชการใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
  1-11 พฤษจิกายน 2554   งานวันเกษตรแม่โจ้ ประจำปี 2554
  1-7 พฤษจิกายน 2554   งานประชุมวิชาการนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ
  19 ตุลาคม 2554   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการราชทัณฑ์
  3 ตุลาคม 2554   โรงเรียนปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
  28 กันยายน 2554   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
         
   
 
     
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2282-1850, 0-2282-0665 โทรสาร 0-2282-0665