ตัวอย่างทะเบียนพรรณไม้ของโรงเรียนสมาชิกฯ .. อยู่ระหว่างจัดทำ                       ย้อนกลับ 

 

  กรณีภาพพรรณไม้ของโรงเรียนไม่ครบหรือไม่คมชัด ส่งมาซ่อมเสริมได้ที่อีเมล dongdib501@rspg.org

 
   


โรงเรียนปราโมชวิทยา รามอินทรา  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนปิยพงษ์วิทยา  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร
รงเรียนวัดจักรวรรดิ  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดบึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดบุณยดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา จังหวัดอุทัยธานี เขต ๒
โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา จังหวัดชัยนาท
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนกำจรวิทย์  จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์  จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนชูศิลป์วิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร  จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนบ้านกรวดวิยาคาร  จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม  จังหวัดมหาสารคาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 
 
 l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l
 l Home l Webboard l Guestbook I RSPG e-Mail l Web Links l สำนักงาน อพ.สธ. ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ  I สารพรรณพฤกษ์ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org
 
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร