RSPG BOOKSHOP

 
    

๒๕-๒๙ มค.
อบรม รุ่น ๓/๒๕๕๔

๒๔-๒๘ มค.
อบรม รุ่น ๔/๒๕๕๔

๗-๑๑ กพ.
อบรมรุ่น ๕/๒๕๕๔

๑๔-๑๘ กพ.
อบรมรุ่น ๖/๒๕๕๔

๒๑-๒๕ กพ.
อบรมรุ่น ๗/๒๕๕๔

๑๘-๒๒ มีค.
อบรมรุ่น ๙/๒๕๕๔

๒๘มี.ค. - ๑ เมย.
อบรมรุ่น ๑๐/๒๕๕๔

๔-๘ เม.ย.
อบรมรุ่น ๑๑/๒๕๕๔

๒๕-๒๙ เม.ย.
อบรมรุ่น ๑๓/๒๕๕๔

๙-๑๓ พค.
อบรมรุ่น ๑๔/๒๕๕๔

๒๓-๒๗ พค.
อบรมรุ่น ๑๕/๒๕๕๔

๖-๑๐ มิย.
อบรมรุ่น ๑๖/๒๕๕๔

๑๓-๑๗ มิย.
อบรมรุ่น ๑๗/๒๕๕๔

-๘ ก.ค.
อบรมรุ่น ๑๘
/
๒๕๕๔

   
       
 
    

๑๔ มค. ประชุม
กลุ่ม จ.น่าน

๑๙ มค.ประชุม
กลุ่ม ลำปาง-พะเยา

๒๑ มค. ประชุม
กลุ่ม จ.แพร่

๔ กพ.ประชุมกลุ่ม
ชม. ลพ. มฮส.

๑๒-๑๓ กพ.เยี่ยม
นครสวรรค์ พิจิตร

๒๒-๒๔ กพ.รับเสด็จ
รร.เชียงกลางฯ น่าน

๒๖-๒๗ กพ.เยี่ยม
พชบ. พล. สข.

๕-๖ มีค.เยี่ยม
กลุ่ม เหนือตอนล่าง

๑๘-๒ยี๒ เม.ย.อบรม
๒/๕๔ เหนือตอนบน

๒๕-๒๙ เมย.อบรม
๓/๕๔ เหนือตอนล่าง

๓-๔ พค.เยี่ยม
ร้องกวางฯ แพร่

๑๓-๑๕ มิย.เยี่ยม
กลุ่มเหนือตอนล่าง

๒๘ มิย.เยี่ยม
ผดุงปัญญา ตาก
๒๙ มิย.เยี่ยม
น้ำริดวิทยา อุตรดิตถ์
๗ กค.เยี่ยม
จุนวิทยาคม พะเยา
๘ กค.เยี่ยม
แก้วผดุงฯ เชียงใหม่
๕ กค.เยี่ยม
ร้องกวางฯ แพร่
๖ กค.เยี่ยม
พญาเม็งราย เชียงราย
๑๑ กค.เยี่ยม
บ้านหนองผุก น่าน
๑๙ กค.เยี่ยม
ราชประชาฯ๒๓ พล.
๒๐ กค.เยี่ยม
ศึกษาสงเคราะห์ตาก
๒๐ กค.เยี่ยม
หล่มเก่าฯ เพชรบูรณ์
๒๖ กค.เยี่ยม
ปงพัฒนาฯ พะเยา
๒๖ กค.เยี่ยม
แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
๒๗ กค.เยี่ยม
บ้านป่าไม้แดง ชม.
๒๘ กค.เยี่ยม
บ้านแม่โป่ง ชม.
๘ สค.เยี่ยม
ร้องกวางฯ แพร่
๙ สค.เยี่ยม
บ้านหนองผุก น่าน
๑๐ สค.เยี่ยม
จุนวิทยาคม พะเยา
๑๑ สค.เยี่ยม
พญาเม็งราย เชียงราย
๑๖ สค.เยี่ยม
ผดุงปัญญา ตาก
๑๗ สค.เยี่ยม
น้ำริดวิทยา อุตรดิตถ์
๒๓ สค.เยี่ยม
ต้นแก้วผดุง เชียงใหม่
๒๙ สค.เยี่ยม
ราชประชาฯ๒๓ พล.
๓๐ สค.เยี่ยม
ศึกษาสงเคราะห์ตาก
๑-๑๑ธค.นิทรรศการ
ม.แม่โจ้ เชียงใหม่
 
   


 

๑ มค.เยี่ยม
บ.เหล่าจั่นฯ รอ.

๒ มค. เยี่ยม
บ.หนองแวงฮี กฬส.

๖ มค.เยี่ยม
นาสีนวนพิทยาสรรค์

๗ มค.เยี่ยม
วกท.มหาสารคาม

๑๒-๑๓ มค.อบรม
กลุ่มโสตศึกษาอุดร

๑๘มค.ประชุมกลุ่ม
สกล-นพ-มห-นค

๑๙ มค.ประชุม
กลุ่ม หนองบัวลำภู

๑๙ มค.เยี่ยม
กลุ่ม ๑-๒ อุบล

๒๐ มค.ประชุม
กลุ่ม อุดร หนองคาย

๒๐ มค.เยี่ยม
กลุ่ม ๓-๔ อุบล

๒๑ มค.เยี่ยม
กลุ่ม๕ อุบล

๙-๑๑ กพ.เยี่ยมกลุ่ม
ยโสธร, อำนาจเจริญ

๑๖ กพ.ประชุม
กลุ่ม นค.สก. นพ.

๑๗ กพ.ประชุม
กลุ่ม อุดร นค. เลย

๒๒ กพ.ประชุม
กลุ่ม ๓,๔ บุรีรัมย์

๒๔ กพ.ประชุม
กลุ่ม ๑,๒ บุรีรัมย์

๒๓ กพ.เยี่ยม
บ้านคูบัว บุรีรัมย์

๒๕ กพ.เยี่ยม
หนองกี่ฯ บุรีรัมย์

๒๘ กพ.เยี่ยม
มะค่าพิทยาคม มค.

๑ มี.ค.เยี่ยม
หนองเหล็กศึกษา
มค.

๑ มีค.ประชุม
กลุ่มย่อย ๑ ขอนแก่น

๒ มีค.ประชุม
กลุ่มย่อย ๒ ขอนแก่น

๒ มีค.เยี่ยม
วังยาวศึกษาวิทย์ มค.

๓ มีค.ประชุม
กลุ่มย่อย ขอนแก่น

๓ มีค.เยี่ยม
ท่าขอนยางฯ มค.

๔ มี.ค.เยี่ยม
งัวบา งัวบาฯ ดงใหญ่

๘ มีค.ประชุมกลุ่ม
สกล. นพ. มดห. นค.

๙ มีค.ประชุมกลุ่ม
รร.บ้านหัวขัว นบภ.

๑๐ มีค.ประชุมกลุ่ม
อุดร หนองคาย

๑๓-๑๗ มีค.
อบรม- ขอนแก่น

๒๘ มีค.เยี่ยม รร.
หนองกี่พิทยาคม บร.

๒๙ มีค.เยี่ยม รร.
สุรินทร์ภักดี

๔ มี.ค.เยี่ยมกลุ่ม
อุบลฯ ศสก. ยโส

๕ เม.ย.เยี่ยม
๒ รร. ศรีสะเกษ

๗ เม.ย.ประชุม
กลุ่ม อด. นค.เลย

๘ เม.ย.ประชุม
กลุ่ม นค.สกล. นพ

๙ เม.ย.ประชุมกลุ่ม
สกล นพ. มดห. นค.

๒๒ เม.ย.เยี่ยม
หนองกี่ฯ บุรีรัมย์

๓ พค.เยี่ยม
ซับใหญ่ฯ ชัยภูมิ

๑๖ พค.ประชุม
กลุ่ม อด. นค. เลย

๑๗ พค.ประชุม
กลุ่ม นค. สกล. นพ.

๑๘ พค.ประชุม
กลุ่ม อด. นค.

๑๘ พค.เยี่ยม
ขอนแก่น กลุ่ม๑

๑๙ พค.ประชุม
กลุ่ม หนองบัวลำภู

๑๙ พค.เยี่ยม
ขอนแก่น กลุ่ม๒

๒๐ พค.ประชุม
สกล. นพ. มดห. นค.

๒๐ พค.เยี่ยม
ม่วงหวานพัฒนฯ ขก.

๒๓ พค.เยี่ยมอุบลฯ
นาเยียศึกษาฯ

๒๔ พค.เยี่ยม
บ้านทุ่งโพธิ์
ศษก.

๒๖ พค.เยี่ยม
กลุ่มสุรินทร์

๒๗ พค.เยี่ยม
บ้านปลัดมุม บร.

๒๘ พค.เยี่ยม
หนองกี่ฯ บุรีรัมย์

๓๐ พค.เยี่ยมชัยภูมิ
เนินสง่าวิทยา

๓๑ พค.เยี่ยมชัยภูมิ
โนนกอกวิทยา

๑ มิย.เยี่ยมชัยภูมิ
บ้านเขว้าวิทยายน

๑ มิย.ประชุมกลุ่ม
อุดร หนองคาย

๒ มิย.เยี่ยมชัยภูมิ
สตรีชัยภูมิ

๒ มิย.ประชุมกลุ่ม
วิทยาลัยอาชีวฯ อุดร

๓ มิย.เยี่ยม
แก้งคร้อฯ ชัยภูมิ

๖ มิย.เยี่ยม อุบลฯ
สิรินธรวิทยานุสรณ์

๒๗ มิย.เยี่ยม
บ้านโพนสา นค.

๒๗ มิย.เยี่ยม
นครราชสีมา

๒๘ มิย.เยี่ยม
โคกคอนวิทยาฯ นค.

๒๘ มิย.เยี่ยม
นครราชสีมา

๒๙มิย.เยี่ยม
นครราชสีมา

๓๐ มิย.เยี่ยม
นครราชสีมา

๒๕ กค.เยี่ยม
หนองกี่ฯ บุรีรัมย์
๒๖ กค.เยี่ยม
บ้านคูบัว บุรีรัมย์
๒๗ กค.เยี่ยม
โนนแท่นฯ สุรินทร์
๒๘ กค.เยี่ยม
ศรีปทุมพิทฯ สุรินทร์
๑ สค.เยี่ยม
บ้านทุ่งโพธิ์ ศรีสะเกษ
๒ สค.เยี่ยม
บ.หนองหว้า ศรีสะเกษ

๒ สค.เยี่ยม
วกท.มหาสารคาม

๓ สค.เยี่ยม
นาเยียศึกษา อุบล

๓ สค.เยี่ยม บ.
หนองแวงฮี กาฬสินธุ์

๔ สค.เยี่ยม
หนองเหล็กฯ มสค.
๕ สค.เยี่ยม
ท่าขอนยางฯ มสค.
๑๕ สค.เยี่ยม
สิรินธรวิทยฯ อุบล
๑๖ สค.เยี่ยม
บ้านตบหู อุบล
๑๗ สค.เยี่ยม
บ้านหนองฮาง อุบล
๑๘ สค.เยี่ยม
มหาชนะชัยฯ ยโสธร
๑๙ สค.เยี่ยม
สุรินทร์ภักดี สุรินทร์
๒๓ สค.เยี่ยม
ลำดวนพิทฯ บุรีรัมย์
๒๔ สค.เยี่ยม
บ.ปลัดมุม บุรีรัมย์
๒๕ สค.เยี่ยม
ละหานทราย บุรีรัมย์
๒๖ สค.เยี่ยม
บ.หนองงิ้วฯ บุรีรัมย์
๒๖ กย.ประชุม
กลุ่ม จ. บุรีรัมย์
๒๗ กย.ประชุม
กลุ่ม จ.สุรินทร์
๑๘-๒๕ พย.ปะชุม
ตอ.ฉน.ตอนบน

๖ ธค.ประชุม
ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์

๗ ธค.ประชุม
ยโสธร อำนาเจริญ

๗ ธค.ประชุม
มหาสารคาม

๘ ธค.ประชุม
ขอนแก่น

๙ ธค.ประชุม
ชัยภูมิ
   
       
       
 

 

 
 

๑๘-๒๐ มค. อบรม
สุราษฎร์ฯ ๑/๕๔

๑๕-๑๗ กพ.อบรม
สุราษฎร์ฯ ๒/๕๔

๒๓ กพ.ประชุม
กลุ่ม จ.พัทลุง

๒๔ กพ.ประชุม
กลุ่ม จ.นครศรีฯ

๒๕ กพ.ประชุม
กลุ่ม จ.ชุมพร

๑๕ มี.ค.ประชุมกลุ่ม
สข. ปตน. ยล. นราฯ

๑๖ มี.ค.ประชุมกลุ่ม
จ.ชุมพร

๑๗ มี.ค.ประชุมกลุ่ม
อ.ท่าแซะ ชุมพร

๒๘-๓๐ มี.ค.
อบรม พังงา ๑/๕๔

๓๑ มีค.-๒ เมย.
อบรม พังงา ๒/๕๔

๑๙-๒๑ เม.ย. อบรม
สุราษฎร์ฯ ๓/๕๔

๓ พ.ค.เยี่ยมกลุ่ม
สงขลา ปัตตานี นราฯ

๔ พ.ค.เยี่ยมกลุ่ม
สมาชิก จ.พัทลุง

๕ พ.ค.เยี่ยมกลุ่ม
จ.สุราษฎร์ธานี

๓๑-๒ มิย.อบรม
สมาชิกฯสุราษฎร์ฯ

๑๔ มิย.เยี่ยม
พังงา กระบี่ ภูเก็ต

๑๕ มิย.เยี่ยม
ชุมพร-ตอนบน
๑๖ มิย.เยี่ยม
ชุมพร-ตอนล่าง
๒๘-๓๐ มิย.
อบรม-สุราษฎร์ฯ
๕ กค.เยี่ยม
สข. ปตน. นราฯ พล.
๗ กค.เยี่ยม รร.
กลุ่มสุรษฎร์ธานี
๒๖กค.เยี่ยม
ไทยรัฐวิทยา พัทลุง
๒๗ กค.เยี่ยม
วัดโพธิยาราม พัทลุง
๒๘ กค.เยี่ยม
บ้านเกาะเสือ พัทลุง
-๘ สค.อบรม
/
๕๔ สุราษฎร์ฯ
-๑๐ สค. อบรม
/
๕๔ สุราษฎร์ฯ
๒๓ สค.เยี่ยม
อบจ.๒ สุราษฎร์ฯ
๒๔ สค.เยี่ยม
บ.คลองรอก สุราษฎร์ฯ
๒๕ สค.เยี่ยม
วัดอรัญคามฯ สุราษฎร์
     
 
   

 

๖ มค.เยี่ยมกลุ่ม
อ.ขลุง จันทบุรี ตราด

มค.เยี่ยมกลุ่ม
อำเภอใน จ.จันทบุรี

๑ ก.พ. ประชุมกลุ่ม
ฉท. นย. ปจ. สก
.

๔ กพ.ประชุม
กลุ่ม จ. ชลบุรี ระยอง

๙ กพ.ประชุมกลุ่ม
จันทบุรี ตราด

๑๐ กพ.ประชุมกลุ่ม
๔ อำเภอ จ.จันทบุรี

๑๔ กพ.ประชุมกลุ่ม
ฉชท. ชล. รย. สก.

๒๑ กพ.ประชุมกลุ่ม
อำเภอใน จ.จันทบุรี

๒๒ กพ.ประชุมกลุ่ม
จ. จันทบุรี ตราด

๑๔ มี.ค.ประชุมกลุ่ม
ชลบุรี ระยอง

๒๘ มี.ค. ประชุมกลุ่ม
จันทบุรี ตราด (๒)

๒๙ มี.ค.ประชุมกลุ่ม
อำเภอใน จ.จันทบุรี

๓๐ มี.ค. ประชุมกลุ่ม
ฉชท.ชล.รย.สก.(๒)

๒๘เม.ย ประชุมกลุ่ม
จันทบุรี ตราด

๒๙ เมย.ประชุมกลุ่ม
อำเภอ จ.จันทบุรี

๒ พค.ประชุมกลุ่ม
ฉชท.นย.ปจ.สก(๓)

พ.ค.ประชุมกลุ่ม
ฉชท.ชล.รย.สก.(๓)

๙ มิย.ประชุมกลุ่ม
จันทบุรี ตราด(๔)

๑๐ มิย.ประชุมกลุ่ม
ฉชท.นย.ปจ.สก(๔)

๑๕ มิย.ประชุมกลุ่ม
๖ จว.ภาค ตอ.(๔)

 
   
       
       
       
       
       
 
   
 

  แอบดูแม่-ลูกนกฮัมมิ่งเบิร์ด

 
  l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l
  l Home l Webboard l Guestbook I RSPG e-Mail l Web Links l สำนักงาน อพ.สธ. I ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ I สารพรรณพฤกษ์ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org
 
 

  : จำนวนผู้ใช้งาน

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร