ดอนญ่า "ออโรร่า"
Mussaenda philippica var. Aurora Salit.
Buddha's Lamp, Virgin Tree

 

วงศ์ : Rubiaceae

 

  อนญ่าควีนสิริกิติ์    ดอนญ่า ลูซ แม็ก ไซ ไซ       ดอนญ่า อีวามาคอส     ดอนญ่าออโรร่า

             ย้อนกลับ   โดย  ศ. พิเศษ ดร.ประชิด วามานนท์
 
 

             ดอนญ่าออโรร่า ( Mussaenda philippica  var . Aurora Salit.. ) เรียกว่าดอนญ่าขาว เป็นต้นหนึ่งที่นำเข้าจากประเทศฟิลิปปินส์ โดยท่านศาสตราจารย์อินทรีย์ จันทรสถิตย์ (หลวงอังคศรีกสิกร) อดีตรัฐมนตรี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้นำเข้ามา ๒๐ ปีเศษแล้ว ดอนญ่าขาวต้นนี้ขึ้นอยู่ทั่วไปในเกาะบนภูเขามากิลลิ่ง พบโดย ดร.เคอร์แรน ไบบันท์  มีลักษณะพิเศษที่กลีบรองซ้อน (Calyx) หลายชั้น ลักษณะช่อดอกรวมก้านเดี่ยว ๓-๕ ช่อ แยกช่อเล็ก ๓-๕ ช่อ และช่อหนึ่งมีกลีบดอกซ้อน ๓-๕ บนรูปไข่ ปลายโคนแหลมสีขาวนวล ขนาด ๔.๕ ซม. x ๘ ซม.  มร.มาเมอร์โต "ซูลิต" นักพฤกษศาสตร์ ผู้ตรวจบันทึกทาง Taxonomy  เพราะมีกลีบซ้อนหรือกะจัง Cylyx ไม่เหมือนต้นป่าอื่นๆ จึงตั้งชนิดพันธุ์ไว้ว่า Variety Aurorae ขยายพันธุ์ปลูกแพร่หลายไปทั่วฟิลิปปินส์และต่างประเทศ ชื่อสามัญต้นนี้ก็เลยเรียกกันว่า ดอนญ่าออโรร่า (Dona Aurora) เป็นเกียรติอนุสรณ์แด่ ท่านผู้หญิงออโรร่า ของประธานาธิบดี Quezon  จากชนิดพันธุ์นี้ทำให้ฟิลิปปินส์มุ่งมั่นที่จะผสมพันธุ์ แล้วคัดชนิดต้นที่ดีเด่นตั้งชื่อสุภาพสตรีที่สำคัญของโลกหรือสตรีหมายเลข ๑ ของเขา ซึ่งจะได้ทราบอีกหลายชนิดพันธุ์ของสกุลนี้ และไม่เพียงชื่อนี้ ยังมีชื่อตามค่านิยมต่างๆ ของถิ่นที่เขาศรัทธาที่จะเรียกจากชาวพุทธ (ไม่ใช่ในไทย) ว่า พุทธประทีป Mussanenda , Buddha's Lamp หรือพระนางมารีพระมารดาพระเยซูคริสต์ว่า Virgin Tree นั่นก็แสดงถึงการยกย่องตามความรู้สึกประทับใจ


 
  อนญ่าควีนสิริกิติ์  ดอนญ่า ลูซ แม็ก ไซ ไซ       ดอนญ่า อีวามาคอส     ดอนญ่าออโรร่า