พืชมีพิษ


   กลับหน้าหลัก HOME

   
ญ้ารูซี่
Brachairia ruziziensis
 
ญ้ากินนี่สีม่วง
Panicum maximum
 
หญ้าแพงโกล่า
Digitaria eriantha
 
หญ้าอะตาตรัม
Paspalum atratum
 
   
หญ้าเนเปียร์
Pennisetum purpureum
 
ญ้าโร้ด
Chioris gayana
 
หญ้าพลิแคทูลั่ม
Paspalum plicatulum
 
ถั่วไมยรา
Desmanthus virgatus
 
         
ั่วฮามาต้า
Stylosanthes hamata cv. Verano
 
ถั่วท่าพระสไตโล
Stylosanthes guianensis
 
ั่วคาวาลเคด
Centrosema pascuorum  cv. Cavalcade
ั่วลิสงเถา
Arachispintoi cv. Amarillo
 
...................................................................................................................................................
ข้อมูลเรื่องพืชอาหารสัตว์ : จากเวบไซต์ของกองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
http://www.dld.go.th/nutrition/exhibision/native_grass/native_grass.htm
ขอได้รับความขอบคุณมาณ โอกาสนี้

www.rspg.thaigov.net