--- กลับหน้าหลัก  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

 

 
 
  22 กันยายน 2566   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล
  11 กันยายน 2566   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  31 สิงหาคม 2566   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มหาวิทยาลัยสยาม
  28 สิงหาคม 2566   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  25 สิงหาคม 2566   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - จังหวัดชลบุรี
  16 สิงหาคม 2566   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - กรมประมง
  16 สิงหาคม 2566   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  15 สิงหาคม 2566   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มรภ.พระนคร
  9 สิงหาคม 2566   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  27 กรกฎาคม 2566   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
  24 กรกฎาคม 2566   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - องค์การเภสัชกรรม
  21 กรกฎาคม 2566   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม
  19 กรกฎาคม 2566   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - กรมการพัฒนาชุมชน
  19 กรกฎาคม 2566   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - กองทัพอากาศ
  12 กรกฎาคม 2566   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
  10 กรกฎาคม 2566   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  28 มิถุนายน 2566   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
  23 มิถุนายน 2566   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  19 มิถุนายน 2566   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  19 มิถุนายน 2566   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - จังหวัดเชียงใหม่
  8 มิถุนายน 2566   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  9 พฤษภาคม 2566   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - จังหวัดกาฬสินธุ์
  3 พฤษภาคม 2566   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  15 มีนาคม 2566   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - กองทัพเรือ
  7 มีนาคม 2566   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - กรุงเทพมหานคร
  20 มกราคม 2566   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - จังหวัดนครนายก
 
     
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2282-1850, 0-2282-0665 โทรสาร 0-2282-0665