--- กลับหน้าหลัก  
 
   
   
   
   
   
 
 
 

 

 
 
  2 กุมภาพันธ์ 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานข่าว อพ.สธ.- อส.
  31 มกราคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-กสส.
  24 มกราคม 2560   ข่าวการบรรยายแนวทางสนองพระราชดำริ อพ.สธ.
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 8-2560
  19 มกราคม 2560   ข่าวการเปิดศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มทร.อ.
  12 มกราคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- มทร.ล้านนา
  12 มกราคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- มรภ.เชียงใหม่
 
     
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2282-1850, 0-2282-0665 โทรสาร 0-2282-0665