--- กลับหน้าหลัก  
 
   
   
   
   
   
 
 
 

 

 
 
  11 เมษายน 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - อภ.
  7 เมษายน 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- มรส.
  28 มีนาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ชป.
  28 มีนาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-กสก.
  27 มีนาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มรว.
  27 มีนาคม 2560   ข่าวการประชุมการจัดทำแผน อพ.สธ.-มรว.
  20 มีนาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- มทร.ศ.
  20 มีนาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - ตง.
  17 มีนาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- มร.ชร.
  16 มีนาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - พย.
  14 มีนาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - สบ.
  13 มีนาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- ทร.
  9 มีนาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ทธ.
  2 มีนาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - พช.
  1 มีนาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- มรอ.
  1 มีนาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - อต.
  27 กุมภาพันธ์ 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ทบ.
  24 กุมภาพันธ์ 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - พง.
  24 กุมภาพันธ์ 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - กบ.
  16 กุมภาพันธ์ 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มรภ.อบ.
  15 กุมภาพันธ์ 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - อบ.
  9 กุมภาพันธ์ 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- ทอ.
  9 กุมภาพันธ์ 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานข่าว อพ.สธ.- อส.
  7 กุมภาพันธ์ 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มรภ.สข.
  6 กุมภาพันธ์ 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มทร.ส.
  3 กุมภาพันธ์ 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มร.นศ.
  1 กุมภาพันธ์ 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - นน.
  31 มกราคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-กสส.
  27 มกราคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - นม.
  25 มกราคม 2560   ข่าวการประชุมหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ.
กลุ่มจังหวัดที่ร่วมสนองพระราชดำริ (G8)
  24 มกราคม 2560   ข่าวการบรรยายแนวทางสนองพระราชดำริ อพ.สธ.
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 8-2560
  19 มกราคม 2560   ข่าวการเปิดศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มทร.อ.
  12 มกราคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- มทร.ล้านนา
  12 มกราคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- มรภ.เชียงใหม่
 
     
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2282-1850, 0-2282-0665 โทรสาร 0-2282-0665