--- กลับหน้าหลัก  
 
   
   
   
   
   
 
 
 

 

 
 
  7 กรกฎาคม 2560   ข่าวประชุมรายงานผลการสำรวจทรัพยากร อพ.สธ. ณ เกาะแสมสาร
  6 กรกฎาคม 2560   ข่าวประชุมโครงการพันธบัตรป่าไม้ ครั้งที่ 8
  4 กรกฎาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ปม.
  27 มิถุนายน 2560   ข่าวการประชุมชี้แจงคณะทำงาน สอศ.
  26 มิถุนายน 2560   ข่าวการประชุมหารือ อพ.สธ. - จ.นนทบุรี
  26 มิถุนายน 2560   ข่าวการประชุมแนวทางการจัดทำคู่มือทรัพยากรทางทะเล อพ.สธ.-ทช.
  23 มิถุนายน 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-SMRF
  22 มิถุนายน 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - ปข.
  21 มิถุนายน 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มรภ.พบ.
  19 มิถุนายน 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - รน.
  16 มิถุนายน 2560   ข่าวการประชุม อพ.สธ. – จฬ.
  15 มิถุนายน 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - ปท.
  14 มิถุนายน 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มรม.
  13 มิถุนายน 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - กทม.
  12 มิถุนายน 2560   ข่าวการบรรยายแนวทางสนองพระราชดำริ จ.เชียงใหม่
  8 มิถุนายน 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-กวก.
  8 มิถุนายน 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-กข.
  7 มิถุนายน 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ชพ.
  6 มิถุนายน 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- สกศ.
  5 มิถุนายน 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-วช.
  5 มิถุนายน 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ตชด.
  2 มิถุนายน 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - ภก.
  1 มิถุนายน 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- กปม.
  31 พฤษภาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- สพฐ.
  31 พฤษภาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- สป.ทส.
  30 พฤษภาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-สถ.
  29 พฤษภาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ส.ป.ก.
  27 พฤษภาคม 2560   ข่าวประชุมแนวทางการประสานงาน อพ.สธ. - นสร.กร.
  26 พฤษภาคม 2560   ข่าวประชุมรายงานผลการสำรวจทรัพยากร อพ.สธ. ณ เกาะแสมสาร
  26 พฤษภาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-อสส.
  25 พฤษภาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - ปจ.
  25 พฤษภาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มรร.
  24 พฤษภาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - สก.
  23 พฤษภาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
  23 พฤษภาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - อ.อ.ป.
  22 พฤษภาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- สส.
  22 พฤษภาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ศธ.
  19 พฤษภาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานและประมวลผล ครั้งที่ 1-2560
  18 พฤษภาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - สผ.
  18 พฤษภาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - TDRI
  15 พฤษภาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - ชบ.
  3 พฤษภาคม 2560   ข่าวการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างเครือข่าย C-อพ.สธ.
  2 พฤษภาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - นย.
  28 เมษายน 2560   ข่าวการบรรยายแนวทางสนองพระราชดำริ จ.สระบุรี
  26 เมษายน 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-วศ.
  26 เมษายน 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- ทน.
  25 เมษายน 2560   ข่าวการบรรยายแนวทางสนองพระราชดำริ จ.ชลบุรี
  20 เมษายน 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ. ครั้งที่ 1-2560
  11 เมษายน 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- สอศ.
  11 เมษายน 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - อภ.
  10 เมษายน 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- สกอ.
  7 เมษายน 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- มรส.
  28 มีนาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ชป.
  28 มีนาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-กสก.
  27 มีนาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มรว.
  27 มีนาคม 2560   ข่าวการประชุมการจัดทำแผน อพ.สธ.-มรว.
  20 มีนาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- มทร.ศ.
  20 มีนาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - ตง.
  17 มีนาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- มร.ชร.
  16 มีนาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - พย.
  14 มีนาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - สบ.
  13 มีนาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- ทร.
  9 มีนาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- กคช.
  9 มีนาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ทธ.
  2 มีนาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - พช.
  1 มีนาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- มรอ.
  1 มีนาคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - อต.
  27 กุมภาพันธ์ 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- กฟภ.
  27 กุมภาพันธ์ 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ทบ.
  24 กุมภาพันธ์ 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - พง.
  24 กุมภาพันธ์ 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - กบ.
  16 กุมภาพันธ์ 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มรภ.อบ.
  15 กุมภาพันธ์ 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - อบ.
  9 กุมภาพันธ์ 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- ทอ.
  9 กุมภาพันธ์ 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานข่าว อพ.สธ.- อส.
  7 กุมภาพันธ์ 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มรภ.สข.
  6 กุมภาพันธ์ 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มทร.ส.
  3 กุมภาพันธ์ 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มร.นศ.
  1 กุมภาพันธ์ 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - นน.
  31 มกราคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-กสส.
  27 มกราคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - นม.
  25 มกราคม 2560   ข่าวการประชุมหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ.
กลุ่มจังหวัดที่ร่วมสนองพระราชดำริ (G8)
  24 มกราคม 2560   ข่าวการบรรยายแนวทางสนองพระราชดำริ อพ.สธ.
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 8-2560
  19 มกราคม 2560   ข่าวการเปิดศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มทร.อ.
  12 มกราคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- มทร.ล้านนา
  12 มกราคม 2560   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- มรภ.เชียงใหม่
 
     
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2282-1850, 0-2282-0665 โทรสาร 0-2282-0665