--- กลับหน้าหลัก  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

 

 
 
  28 มีนาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  18 มีนาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - กรมทรัพยากรน้ำ
  16 มีนาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  16 มีนาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  15 มีนาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - องค์การเภสัชกรรม
  9 มีนาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  8 มีนาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ.- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
  3 มีนาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ.- มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  2 มีนาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ.- มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  25 กุมภาพันธ์ 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ.- มหาวิทยาลัยนเรศวร
  23 กุมภาพันธ์ 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ.- จังหวัดชัยนาท
  10 กุมภาพันธ์ 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ.- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  9 กุมภาพันธ์ 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ.- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี์
  7 กุมภาพันธ์ 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ.- องค์การสวนพฤกษศาสตร์
  2 กุมภาพันธ์ 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ.- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  1 กุมภาพันธ์ 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ.- จังหวัดกาญจนบุรี
  31 มกราคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ.- มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม
  28 มกราคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ.- สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
  27 มกราคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ.- ม.ราชภัฏอุดรธานี
  27 มกราคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  26 มกราคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ.- ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
  25 มกราคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ.-มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
  24 มกราคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ.-จังหวัดนครสวรรค์
  21 มกราคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ.-จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  19 มกราคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  19 มกราคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- จังหวัดน่าน
  13 มกราคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- ม.อ. 
  7 มกราคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- อภ. 
 
     
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2282-1850, 0-2282-0665 โทรสาร 0-2282-0665