--- กลับหน้าหลัก  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

 

 
 
  9 พฤษภาคม 2566   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - จังหวัดกาฬสินธุ์
  3 พฤษภาคม 2566   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  15 มีนาคม 2566   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - กองทัพเรือ
  7 มีนาคม 2566   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - กรุงเทพมหานคร
  20 มกราคม 2566   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - จังหวัดนครนายก
 
     
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2282-1850, 0-2282-0665 โทรสาร 0-2282-0665