เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่
จำนวนมาก (ด่วน)
!

รับสมัครธุรการ

รับสมัครวิทยากร

 รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน “ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช” ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 - 4

  รายละเอียด
วิธีการสมัคร


Download
ใบสมัคร

 

 

คณะกรรมการ จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น

28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
การประชุมหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
กลุ่มจังหวัดที่ร่วมสนองพระราชดำริ (G8)

วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมศาลามหามงคล สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลดสไลด์การประชุม
ดาวน์โหลด แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก

............................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
   
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ) ณ ห้องประชุมอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

   
 

นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ นำคณะ
ผู้บริหารบริษัท ไทยนิวส์ เน็ตเวิร์ค (TNN24) และผู้บริหารในเครือบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)เข้าเฝ้า
ทูลละอองพระบาททูลเกล้าฯ ถวายวิดิทัศน์ "๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์" เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
และพระราชทานแก่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ นำไปมอบให้แก่หน่วยงาน
ที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริต่อไปเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

   
  นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
นำคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม
ปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เพื่อสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
   
  นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
นำคณะผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์เต่ากระ และสมทบทุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก พื้นที่เกาะมันใน อำเภอแกลง จ.ระยอง
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
   
  นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
นำคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
สนับสนุนการดำเนินโครงการ "รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
บริเวณพื้นที่อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
   
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้ากิจการโครงการส่วนพระองค์  และกิจกรรมด้านต่างๆ องโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  ในโอกาสวันพืชมงคลประจำปี ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ พฤษภาคม ๒๕๕๙
   
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน" ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ [พระราชดำรัสเปิดประชุมฯ]
   
  นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
นำคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯเมื่อวันที่
8 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
   
  นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
นำคณะผู้สนับสนุน โครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
มูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
   
  นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
นำคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
   
  นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
นำนางสาวจารุณี นันทวโนทยาน และครอบครัว เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
   
  นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
นำบริษัท เอ็ม พี บี ๕ (ประเทศไทย) จำกัด  พร้อมคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯในโครงการวิจัย
การฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
   
  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558  สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช คลองไผ่
ที่ดำเนินงานจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนต่างๆ ทั้งเรือนเพาะชำกล้าไม้ ที่ได้สำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
มาจากพื้นที่ส่วนต่างๆ ของประเทศ จัดทำแปลงปลูกพืชผักปลอดสารพิษ นาข้าว ไม้ผล ไม้ป่าใช้สอย
พืชสมุนไพรพันธุ์ผักพื้นเมือง และสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสาธิต เพื่อให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมสร้าง
ความมั่นใจให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไป ที่จะดำเนินการตามแนวพระราชดำริ ให้มีความพอเพียง
แต่มั่งคั่งและมั่นคง  คลิปข่าว
   
  นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
นำคณะผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์เต่ากระและสมทบทุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ ในพื้นที่เกาะทะลุ อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
   
 

ทีเอ็นเอ็น ร่วมกับ อพ.สธ.และองค์กรชั้นนำ จัดทำสารคดี "เจ้าฟ้านักอนุรักษ์" เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพะชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
เผยแพร่งานพระราชดำริ ให้ประชานชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรไทย เริ่มออกอากาศ
31 สิงหาคม 2558ทางช่อง TNN24 และยังสามารถติดตามได้อีกหลายช่องรายการ

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์

   
  นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
นำคณะผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล "เอ็มอีเอ คลาสสิค 2013" (MEA Classic 2013) เพื่อ
สนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ
ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2558
   
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้ากิจการโครงการส่วนพระองค์  และกิจกรรมด้านต่างๆ องโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  ในโอกาสวันพืชมงคลประจำปี ๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘
   
  นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการ "รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘
   
  นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะผู้บริหารบริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสนับสนุนการสร้างโรงเรือนจัดแสดงพืชพรรณ และทำเครื่องบำบัดน้ำโดยระบบโซล่าเซล บนเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘
   
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๓  ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด ต.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ [พระราชดำรัสเปิดประชุมฯ]

   
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้ากิจการโครงการส่วนพระองค์  และกิจกรรมด้านต่างๆ องโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  ในโอกาสวันพืชมงคลประจำปี ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ พฤษภาคม ๒๕๕๗

   
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก" ณ เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ [พระราชดำรัสเปิดประชุมฯ]

     
 

ลิงค์หน้าเวบเดิม  ข่าวย้อนหลัง

............................................................................................................................................................................................................................................

  ดอกไม้พระนามสิรินธร
พรรณพฤกษกวี : บทกวีชมพรรณไม้ในสวนจิตรลดา
สารพรรณพฤกษ์ : หลากหลายสาระเกี่ยวกับพืชพรรณ
พืชถิ่นเดียวและพืชหายากประเทศไทย
สรรพคุณสมุนไพร ๒๐๐ ชนิด รวบรวมและเรียบเรียงโดย เภสัชกรหญิง สุนทรี สิงหบุตรา
จุลินทรีย์ในดิน โดย รศ.ดร. วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร น้อมเกล้าฯ ถวาย ๒ พื้นที่และสวนสาธารณะร่วมสนองพระราชดำริ
งานสำรวจทรัพยากรธรรมชาติที่เกาะช้างและเกาะข้างเคียงจังหวัดระนอง เมษายน ๒๕๔๙
ป่าไม้และพรรณพฤกษชาติหมู่เกาะแสมสาร
งานสำรวจเกาะยาวน้อย ยาวใหญ่ และเกาะข้างเคียง ๒๙ เมษายน-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐
สำรวจเกาะพระทองหลังประสบภัยสึนามิ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ก่อนสำรวจใหญ่
งานสำรวจทรัพยากรเกาะพระทอง จังหวัดพังงา เมษายน ๒๕๔๘

 

 

 
............................................................................................................................................................................................................................................
 เพลงพระราชนิพนธ์ ' รัก'
  สารพรรณพฤกษ์
ปฏิทินงานสำรวจ
ปฏิทินฝึกอบรม อพ.สธ.
จุลสารชมรมฯ 
บทความพิเศษ อพ.สธ.
ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ.
ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ
มุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
eXTReMe Tracker
 

             จำนวนผู้เข้าชม  

statistics for vBulletin
 l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการl  ห้องสมุด อพ.สธ. I
 l Home l Webboard l Guestbook I Web-Mail l  Office e-Mail l  สำนักงาน อพ.สธ. I   sitemap I ห้องฝากภาพ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖
E-mail: admin@plantgenetics-rspg.org

  New Page 1

 
 

 

  ...............................................................................................................................................................................
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สนับสนุนคอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดย