มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. ๒๕๕๒
ข่าวกิจกรรมปี  ๒๕๔๗-๒๕๔๙, ๒๕๕๐,๒๕๕๑

 RSPG BOOKSHOP   

  
 

 ๒-๖ พ.ย.๕๒
อบรม ๑/๕๓

๑๖-๒๐ พย.๕๒
อบรม ๒/๕๓

๓๐พย-๔ธค.๕๒
อบรม ๔/๕๓

๑๔-๑๘ธค.๕๒
อบรม ๕/๕๓

๒๑-๒๕ธค.๕๒
อบรม ๖/๕๓

๑๑-๑๕มค.๕๓
อบรม ๗/๕๓

๑๘-๒๒มค.๕๓
อบรม ๘/๕๓

๒๕-๒๙มค.๕๓
อบรม ๙/๕๓

๘-๑๒กพ.๕๓
อบรม ๑๐/๕๓

๑๕-๑๙กพ.๕๓
อบรม ๑๑/๕๓

๒๒-๒๖กพ.อบรม ๑๒/๕๓

๑-๕ มีค.๕๓
อบรม ๑๓/๕๓

๑๕-๑๙มีค.
อบรม ๑๔/๕๓

๕-๙ เมย.
อบรม ๑๕/๕๓

๑๙-๒๓เมย.๕๓
อบรม ๑๖/๕๓

๓-๗ พค.๕๓
อบรม ๑๗/๕๓

๑๐-๑๔ พค.
อบรม ๑๘/๕๓

๗-๑๑ มิย.
อบรม ๒๐/๕๓

๑๔-๑๘ มิย.
อบรม ๒๑/๕๓

๒๘มิย.-๒ กค.
อบรม ๒๒/๕๓

๑๒-๑๖ กค.
อบรม ๒๓/๕๓

๒๖-๓๐ กค.
อบรม ๒๔/๕๓

๒-๖ ส.ค.
อบรม ๒๕/๕๓

๑๖-๒๐ ส.ค.
อบรม ๒๖/๕๓

๒๓-๒๗ ส.ค.
อบรม ๒๗/๕๓

๖-๑๐ กย.
อบรม ๒๘/๕๓

๒๙พย-๓ธค.
อบรม ๑/๕๔

๑๓-๑๗ธค.
อบรม ๒/๕๔

   
 

 
 

๑๔-๑๕ ม.ค.
ประชุม-น่าน

๒๑-๒๒ ม.ค.
ลำปาง พะเยา

๒๕-๒๖ ม.ค.
ชม-ลพ-มฮส

๓ กพ.เปิดศูนย์ม.แม่โจ้ 

 ๕-๖ ก.พ.๕๓ เชียงราย

 ๘-๙ มี.ค.
อุตรดิตถ์

๑๐-๑๑ มี.ค.
พบ.พล.

๑๒-๑๓ มี.ค.
ตาก พจ.นส.

๒๘-๒๙ มี.ค.
ส่งม่วงเทพรัตน์

๑๗ เม.ย.๕๓
ชม.เยี่ยม รร.

๑๙-๒๓ เม.ย.
ฝึกอบรม

๒๖-๓๐ เม.ย.
อบรม ๒/๕๓

๓ พ.ค.เยี่ยม
ราชประชาฯ พล.

๔-๗ พ.ค.
ประชุม+อบรม

๒๑-๒๓ พค.
ประชุมกลุ่ม-พล

๘ มิย.เยี่ยม
หล่มเก่าฯ

๙ มิย.เยี่ยม
ราชประชาฯ พล

๑๐ มิย.เยี่ยม
น้ำริดฯ อุตรดิตถ์

๑๒-๑๓ มิย.
อบรม ๓/๕๓

๑๙-๒๐ มิย.
อบรม ๓/๕๓

๒๖-๒๗ มิย.
อบรม ๓/๕๓

๖-๗ ก.ค.เยี่ยม
ลป. พย. ชร.

๘-๙ ก.ค.เยี่ยม
ชม.ลพ.มฮส.

๑๒-๑๕ กค.
อบรม ๒/๕๓
๑๖-๑๘ กค.เยี่ยม
เหนือตอนล่าง

๒๒-๒๓ กค.
เยี่ยม น่าน

๑๙-๓๐ กค.เยี่ยม
ก.เหนือตอนบน

๒-๔ ส.ค.เยี่ยม
ก.เหนือตอนล่าง

๙ ส.ค.เยี่ยม
วิทยานุกูลนารี
๒๐ สค.ประเมิน
ราชประชาฯ๓๐

๒๓ สคประเมิน
ราชประชาฯ๒๑

๒๔ สค ประเมิน
แม่ลาน้อยฯ

๒๕ สค ประเมิน
สองแคววิทยาฯ

๒๖ สค ประเมิน
อุโมงค์วิทยาคม

๒๗ สค.ประเมิน
ป่าแป๋วิทยา

๓๑ สค ประเมิน
เทิงวิทยาคม

๑ กย. ประเมิน
ตชด เบ็ตตี้ฯ

๑๒ กย.ประเมิน
ดาราพิทยาคม
๑๓ กย.ประเมิน
วิทยานุกูลนารี
๑๕ กย.ประเมิน
หล่มเก่าพิทยาคม
๑๖ กย.ประเมิน
ราชประชาฯ๒๓
๒๐ กย.ประเมิน
ร.ร.สา จ.น่าน
๒๑ กย.ประเมิน
น่านนคร
๒๒ กย.ประเมิน
สารธรรมวิทยาฯ
๒๗ กย.ประเมิน
บ้านไร่ เชียงใหม่

๒๓-๒๔ กย.
อบรม อ.เปือ

๖-๘ ตค.อบรม
เวียงกาหลง ชร.
๑๑-๑๕ ตค.
อบรม ๑/๕๔
๑๗ ธค.ประชุม
กลุ่ม-เชียงราย
๒๐ ธค.ประชุม
กลุ่ม-เหนือล่าง
 
 
 

๑๑-๑๖ ม.ค.
อด.สก.นพ.มห.

.๒๓-๒๔ ม.ค.
ขอนแก่น

๙-๑๑ กพ.
เทคนิคเดชอุดม

๓-๖ มี.ค.เยี่ยม
สกล. นค. อด

๖-๘ มี.ค.เยี่ยม
กลุ่มโคราช

๘-๑๐ มี.ค.
ละหานทราย

๑๒-๑๔ มี.ค.
กลุ่มชัยภูมิ

๑๖-๑๘ มี.ค.
บุรีรัมย์

๒๙-๓๑ มี.ค.
รอ. กฬส.

๑๗ พค.
ดอนมดแดงฯ

๑๘ พค.
เขื่องในพิทยาฯ

๒๙-๓๑ พค.
กลุ่มขนงพระ

๑๙ พค.เยี่ยม
นาคำวิทยา อุบล

๒๐ พค.เยี่ยม
ท่าโพธิ์ศรี อุบล

๒ มิย.เยี่ยม
ขอนแก่น กลุ่ม๑

๓ มิย.เยี่ยม
ขอนแก่น ก.๒

๔ มิย.เยี่ยม
ขอนแก่น.ก.๓

๓-๔ มิย.เยี่ยม
นาเยีย อุบล

๗-๙ มิย.เยี่ยม ศรีสะเกษ ๑๐-๑๒ มิย.
เยี่ยม สุรินทร์

๑๔ มิย.เยี่ยม
คำตากล้าฯ สกล

๑๔ มิย.เยี่ยม
ว.การอาชีพ สน

๑๕ มิย.เยี่ยม
พิบูลรักษ์ฯ อุดร

๑๖มิย.เยี่ยม
บ้านโพนสา นค.

๑๗ มิย.เยี่ยม
อ.หนองคาย

๑๘ มิย.เยี่ยม
โสตศึกษา อุดร

6 กค.เยี่ยม
บ.โคกกลาง ขก

7 กค.เยี่ยม
น้ำพองพัฒ ขก.

8 กค.เยี่ยม
แก่นนคร ขก.

๑๒ กค.เยี่ยม
อุบล เขต๑

๑๓ กค.เยี่ยม
นาตาลคำข่า

๑๓ กค.เยี่ยม
เขื่องใน อุบล

๑๔ กค.เยี่ยม
วท.นครพนม

๑๔ กค.เยี่ยม
นาคำวิทยา

๑๕ กค.เยี่ยม
ท่าโพธิ์ศรีฯ

๑๖ กค. เยี่ยม
ดอนมดแดง
๑๙ กค.เยี่ยม
ยโส-อำนาจ
๒๑ กค.เยี่ยม
บุรีรัมย์ 1,2

๒๒ กค.เยี่ยม
บุรีรัมย์ 3,4

๒๓ กต.เยี่ยม
รามวิทยาฯ สร.
๑๖ ส.ค.เยี่ยม
เชื่องในฯอุบล
๑๗ สค. ปม.
คำตากล้า สกล
๑๗ สค.เยี่ยม
ท่าโพธิ์ศรีฯ อุบล
๑๘ สค.ปม.
บ.นาตาลฯ สกล
๑๘ สค.เยี่ยม
ดอนมดแดง อุบล
๑๙ สค.เยี่ยม
นาคำวิทยา อบ
๒๐ สค.เยี่ยม
รามวิทยา อุบล
๑ กย.ประเมิน
ดอนมดแดง อบ.
๒ กย.ประเมิน
ท่าโพธิ์ศรีฯ อบ.
๖ กย.ประเมิน
แก่นนคร วทล
๗ กย.ประเมิน
บ้านโคกกลางฯ
๘ กย.ประเมิน
น้ำพองพัฒนฯ
๑๓ กย.ประเมิน
เขื่องในฯ อุบล
๑๓ กย.ประเมิน
วทจ. นครพนม
๑๔ กย.ประเมิน
นาคำวิทยา อุบล
๑๔ กย.ประเมิน
บ้านโพนสา นค.
๑๔ กย.ประเมิน
สตรีชัยภูมิ
๑๕ กย.ประเมิน
พิบูลย์รักษ์ฯ อุดร
๑๕ กย.ประเมิน
เมืองพญาแลฯ
๑๖ กย.ประเมิน
อนุบาลหนองคาย
๑๖ กย.ประเมิน
รามวิทยา สร.
๑๖ กย.ประเมิน
ห้วยแถลงพิทยาฯ
๒๐ กย.ประเมิน
เจียรวนนท์ฯ
๒๑ กย.ประเมิน
ด่านอุดมฯ นม.
๒๒ กย.ประเมิน
นิยมมิตรฯ นม.
๒๓ กย.ประเมิน
มัธยมด่านขุนทด
๒๕ กย.ประเมิน
โสตศึกษา อุดร
๒๓ พย.ประชุม
กลุ่ม-นครพนม
๒๓ พย.ประชุม
กลุ่ม-ศรีสะเกษ
๒๔ พย.ประชุม
กลุ่ม-อุบล
๒๕ พย.ประชุม
กลุ่ม-อุดร

๘ ธค.ประชุม
กลุ่ม-ขอนแก่น

๑๕ธค.ประชุม
กลุ่ม-สุรินทร์
๑๖ธค.ประชุม
กลุ่ม-ยโส-อนจ.
๒๓ธค.ประชุม ก.
นพ.มห.สกล.นค.
๒๓ธค.ประชุม
กลุ่ม-ศรีสะเกษ
๒๔ธค.ประชุม
กลุ่ม-อุบล
๒๕ธค.ประชุม
กลุ่ม-อด.นภ.เลย
   
 
 
 

๕-๗ ม.ค.๕๓
สุราษฎร์ธานี

๑๙-๒๑ ม.ค.๕๓
สุราษฎร์ธานี

๑๗-๑๙ ก.พ.๕๓
สุราษฎร์ธานี

๙-๑๑ มีค.
อบรม ๓/๕๓

๒๗-๒๙ เมย.
เกาะยาวใหญ่

๒๐-๒๗ พค.
เยี่ยม ชพ.สร.

๙-๑๑ มิย.
อบรม ๔/๕๓

๑๔-๑๘ มิย.
เยี่ยม สุราษฎร์

๕-๙ ก.ค.เยี่ยม
๗ รร.เป้าหมาย

๒๓-๒๔ กค.ปช.
กลุ่มอันดามัน

         
         
         
 

 
 

 ๙-๑๐ ม.ค.๕๓
ชบ-รย-จบ-ต

๑๖-๒๑ พค.
เยี่ยมติดตาม

๒๘-๓๐ ก.ค.
เยี่ยม จันท.ชล.

๑๗ ธค.ประชุม
กลุ่มภาค ตอ.

 
         
         
         
         
 

 
 

๘ กค.เยี่ยม รร.
ณ บ้านสามหลัง

๑๖กค.เยี่ยม รร.
ณ บ้านสามหลัง

๑๑ กย.ประเมิน
แสนโกศิกฯ สพ

๒๑ ธค.ประชุม
กลุ่ม อยุธยา

 
         
         
         
         

เกมส์เรียงตัวเลข   
 
 

๓๐-๓๑ มค.๕๓
รร.อุดมศึกษา

๗ กค.เยี่ยม รร.
ณ บ้านสามหลัง

๒๑ กค.เยี่ยม
กลุ่ม-สายปัญญา

๒๙ กค.เยี่ยม
กลุ่ม - พิชญฯ

๓๐ สค.ประเมิน
วัดสัมพันธวงศ์

๓๑ สค.ประเมิน
วัดบุณยประดิษฐ์

๑ กย.ประเมิน
สังฆประชาฯ

๒ กย.ประเมิน
ไทยนิยมฯ

๓ กย.ประเมิน
วัดราษฎร์นิยมฯ

๑๐ กย.ประเมิน
สายปัญญาฯ

๒๙ พย.ประชุม
กลุ่มนนทบุรี

๘ ธค.ประชุม
กลุ่ม กทม.

     
         
         
     
 
  l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l
  l Home l Webboard l Guestbook I RSPG e-Mail l Web Links l สำนักงาน อพ.สธ. I ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ I สารพรรณพฤกษ์ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org
 
 

  : จำนวนผู้ใช้งาน

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร