ความเป็นมา
คณะกรรมการ
กิจกรรมของชมรม
สมัครสมาชิก
ค้นหาสมาชิกชมรม
จุลสารชมรมฯ
ภาพและข่าวกิจกรรม
เวบบอร์ด
ติดต่อชมรม

 

 
  

 


 

 

 

 

     


 

           ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ. สธ. มีกำเนิดเมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2544 ในการประชุมทางด้านวิชาการ ทรัพยากรไทย อนุรักษ์และพัฒนาด้วยจิตสำนึกแห่งนักวิจัยไทย ณ ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากแนวคิดของคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ. สธ. หลายสถาบัน ที่ได้ร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาเป็นเวลาหลายปี โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับกลุ่มทำงานให้เป็นองค์กรทางวิชาการที่มีมาตรฐาน เป็นประโยชน์แท้ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม โดยยึดพระราชดำริแห่งการอนุรักษ์ที่ให้สร้างจิตสำนึกด้วยการปลูกฝังให้เห็นความงดงาม ความน่าสนใจจนเกิดเป็นปิติ นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันในรูปของอาสาสมัคร  โดยมุ่งเน้นถึงผลสำเร็จของงานเป็นหลัก ไม่ยึดถือสถาบันต้นสังกัดเป็นที่ตั้ง สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และผลงานที่ได้ในกลุ่มผู้ร่วมปฏิบัติงาน หรือองค์กรทางวิชาการอื่น ๆ ที่มีความหลากหลายของศาสตร์ต่าง ๆ จนสามารถสร้างประโยชน์แท้ จากทรัพยากรไทยอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนแก่ประเทศชาติ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหล่านี้ไปสู่เยาวชน หรือประชาชนชาวไทยได้ในทุกระดับ

วัตถุประสงค์ของชมรมฯ

 • ประสานงานกับผู้แทนของสถาบันที่ร่วมสนองพระราชดำริฯ ในโครงการ อพ.สธ. ในการดำเนินกิจกรรมของชมรมฯ

 • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระหว่าง อพ.สธ. สมาชิก และประชาชนผู้สนใจ

 •  ประสานงานร่วมจัดกิจกรรมของโครงการฯ

            คุณสมบัติของกรรมการที่ปรึกษา

 • ผู้อำนวยการโครงการฯ, รองผู้อำนวยการโครงการฯ, หัวหน้าสำนักงานโครงการฯ เป็นกรรมการที่ปรึกษาโดยตำแหน่ง

 • กรรมการที่ปรึกษาท่านอื่น ๆ มาจากการเชิญของคณะกรรมการ

 • กรรมการที่ปรึกษามีวาระ 2 ปี

            คุณสมบัติของกรรมการ

 • คณะกรรมการจะต้องเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในที่ประชุมสามัญประจำปี

 • คณะกรรมการเป็นผู้เลือกประธานกรรมการ

 • ประธานกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วย

 • กรรมการชมรมฯ มีวาระ 2 ปี

  หน้าที่และบทบาทของกรรมการ
   

 • เป็นผู้ประสานงานระหว่างชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ

 • เสนอแนะกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ

  คุณสมบัติของสมาชิกชมรมฯ
   

 • เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานวิทยาการในโครงการฯ (เป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติ)

 • นักวิจัย นักวิชาการและผู้ที่สนใจในโครงการฯ

 • นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการวิจัยของโครงการฯ หรือผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการฯ

            การสมัครเป็นสมาชิก

 • ผู้ที่สนใจ ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานชั่วคราว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

            สำนักงานชั่วคราว :

                  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ
                 
10303   โทร. 02 282-1850  โทรสาร 02 282-0665