ความเป็นมา
คณะกรรมการ
กิจกรรมของชมรม
สมัครสมาชิก
ค้นหาสมาชิกชมรม
จุลสารชมรมฯ
ภาพและข่าวกิจกรรม
เวบบอร์ด
ติดต่อชมรม

 

 

             คุณสมบัติของสมาชิกชมรมฯ

  • เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานวิทยาการในโครงการฯ (เป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติ)

  • นักวิจัย นักวิชาการและผู้ที่สนใจในโครงการฯ

  • นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการวิจัยของโครงการฯ หรือผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการฯ

        การสมัครเป็นสมาชิก