ความเป็นมา
คณะกรรมการ
กิจกรรมของชมรม
สมัครสมาชิก
ค้นหาสมาชิกชมรม
จุลสารชมรมฯ
ภาพและข่าวกิจกรรม
เวบบอร์ด
ติดต่อชมรม

 

 

  

       
 

คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวาระที่เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔

 
   
 
 

คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวาระที่เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔

   
 

คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ออกปฏิบัติงานสำรวจทรัพยากรชีวภาพกายภาพ ณ เกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ -๘ เมษายน ๒๕๔

   
 

เมื่อวันที่ ๒๑-๒๖ เมษายน ๒๕๔๘ คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.(เต็มคณะ) ออกปฏิบัติงานสำรวจทรัพยากรชีวภาพกายภาพ ณ เกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และเพื่อศึกษาและติดตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ ภายหลังจากพื้นที่ประสบภัยจากคลื่นสึนามิ

   
 

เมื่อวันที่ ๒๓-๒ เมษายน ๒๕๔๙ คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ร่วมกับสถาบันศึกษาและหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ ได้ออกปฏิบัติงานสำรวจทรัพยากรชีวภาพกายภาพ ณ เกาะช้างและเกาะข้างเคียง จังหวัดระนอง