ความเป็นมา
คณะกรรมการ
กิจกรรมของชมรม
สมัครสมาชิก
ค้นหาสมาชิกชมรม
จุลสารชมรมฯ
ภาพและข่าวกิจกรรม
เวบบอร์ด
ติดต่อชมรม

 

 
  

 


 

 

 
 
 
 

1. จัดทำและเผยแพร่ข่าวสารชมรมฯ สู่สมาชิก และเชิญชวนสมาชิกของชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับโครงการฯ ( ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ )
2. จัดทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและชมรมฯ ( ฝ่ายบริหาร )
3. ร่วมจัดการประชุมวิชาการของโครงการฯ ( ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายบริหาร )

 
     
     
     
 

คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. จะร่วมสำรวจทรัพยากรทางชีวภาพ กายภาพ ในพื้นที่ต่างๆ  ตามแผนปฏิบัติงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ