ความเป็นมา
คณะกรรมการ
กิจกรรมของชมรม
สมัครสมาชิก
ค้นหาสมาชิกชมรม
จุลสารชมรมฯ
ภาพและข่าวกิจกรรม
เวบบอร์ด
ติดต่อชมรม

 

 

 

 

          ัตถุประสงค์ในการจัดทำจุลสารชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ก็เพื่อเป็นตัวกลางเชื่อมโยง สื่อสาร ในมวลสมาชิกที่อยู่ในชมรมและผู้สนใจทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อติชม ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือในการผลักดันงานของชมรมฯ ให้ดำเนินไปยังข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง

 

    

        

 
 

 ปี 1 ฉบับที่ 1/ 2548

 ปี 1 ฉบับที่ 2/ 2548

 ปี 2 ฉบับที่ 1/2549

 

 ปี 3 ฉบับที่ 1/2550

ปี 3 ฉบับที่ 2/2550 

 

 ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร , พรชัย จุฑามาศ : ที่ปรึกษา 
รศ.ดร.วรวุฒิ  จุฬาลักษณานุกูล : บรรณาธิการ 
 ดร. นัฎฐพร รุจิขจร : รองบรรณาธิการ
ศิริกุล เกษา, อินทิรา จารุเพ็:  กองบรรณาธิการ
จำนวนสมาชิกชมรมฯ  529 คน