ความเป็นมา
คณะกรรมการ
กิจกรรมของชมรม
สมัครสมาชิก
ค้นหาสมาชิกชมรม
จุลสารชมรมฯ
ภาพและข่าวกิจกรรม
เวบบอร์ด
ติดต่อชมรม 

 
  

 


 

 

   
 

ประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหาร ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.

ที่ปรึกษา
๑. ผู้อำนวยการ อพ.สธ. ที่ปรึกษา
๒. ดร. พิศิษฐ์ วงอุไร ที่ปรึกษา
๓. ศ. กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์ ที่ปรึกษา
๔. ดร. จำลอง เพ็งคล้าย ที่ปรึกษา
๕. พล.ร.ท. สมพงษ์ ส่งสถิต ที่ปรึกษา
๖. พล.ร.ต. ภิญโญ โตเลี้ยง ที่ปรึกษา
๗. นายพรชัย จุฑามาศ ที่ปรึกษา
๘. รศ. ผุสตี ปริยานนท์ ที่ปรึกษา
๙. ผศ.ดร. ฉันทนา สุวรรณธาดา ที่ปรึกษา
๑๐. รศ.ดร. มาลินี ฉัตรมงคลกุล ที่ปรึกษา
๑๑. ศ.ดร. วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล ที่ปรึกษา
๑๒. รศ.ดร. กัณฑรีย์ บุญประกอบ ที่ปรึกษา
๑๓. ดร. สมราน สุดดี ที่ปรึกษา

กรรมการบริหาร

๑. รศ.ดร. สัมฤทธิ์ สิงห์อาษา ประธานกรรมการ
๒. ดร. ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองประธานกรรมการ
๓. นางมนุวดี สมบูรณ์ทรัพย์ (อพ.สธ.) กรรมการ
๔. นางสาววิไลลักษณ์ ช่วงวิวัฒน์ (อพ.สธ.) กรรมการ
๕. นายมรกต วัชรมุสิก (อพ.สธ.) กรรมการ
๖. นางสาวสุญานิกา ลำเจียกเทศ (อพ.สธ.) กรรมการ
๗. นางสาววิภารัตน์ เทพแก้ว (อพ.สธ.) กรรมการ
๘. นายนิรุตติ์ บาโรส (อพ.สธ.) กรรมการ
๙. นางอริศรา บาโรส (อพ.สธ.) กรรมการ
๑๐. นายทนงศักดิ์ มณีวรรณ (อพ.สธ.) กรรมการ
๑๑. นายอภิเดช สิงหเสนี (อสส.) กรรมการ
๑๒. ผศ.ดร. พงชัย หาญยุทธนากร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) กรรมการ
๑๓. ผศ. ธีระพงศ์ ด้วงดี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) กรรมการ
๑๔. ดร. ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา (มหาวิทยาลัยบูรพา) กรรมการ
๑๕. ผศ. เกษม กุลประดิษฐ์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) กรรมการ
๑๖. ผศ.ดร. เอก แสงวิเชียร (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) กรรมการ
๑๗. ผศ.ดร. จุฑาพร แสวงแก้ว (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) กรรมการ
๑๘. รศ.ดร. โสระยา ร่วมรังษี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) กรรมการ
๑๙. ดร. สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล (มหาวิทยาลัยพะเยา) กรรมการ
๒๐. ผศ.ดร. วชิระ เหล็กนิ่ม (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) กรรมการ
๒๑. ผศ.ดร. หนูเดือน เมืองแสน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) กรรมการ
๒๒. ผศ.ดร. พีระศักดิ์ ฉายประสาท (มหาวิทยาลัยนเรศวร) กรรมการ
๒๓. ผศ. วิชยุทธ จันทะรี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) กรรมการ
๒๔. ผศ. พวงเพชร รัตนรามา (สจล.) กรรมการ
๒๕. พ.อ. ศักดิ์ชาย บุญสอน (กกส. สทพ. นทพ.) กรรมการ
๒๖. น.อ. อนันต์ สุราวรรณ์ (นสร. กร. ทร.) กรรมการ
๒๗. นางสาวนิศากร ยิ่งขจร (สสนก.) กรรมการ
๒๘. ดร. วรดลต์ แจ่มจำรูญ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) กรรมการ
๒๙. นายบดินทร สอนสุภาพ (กรมวิชาการเกษตร) กรรมการ
๓๐. นางสาวกฤษณา ชายกวด (กรมป่าไม้) กรรมการ
๓๑. ดร. วียะวัฒน์ ใจตรง (องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ) กรรมการ
๓๒. ดร. ปราโมทย์ ไตรบุญ (วว.) กรรมการ
๓๓. ผศ.ดร. พิชัย ใจกล้า (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) กรรมการ
๓๔. นางสาวธิติยา บุญประเทือง (ไบโอเทค) กรรมการ
๓๕. นายรัตเขตร์ เชยกลิ่น (สพภ.) กรรมการ
๓๖. นางสาวพเยาว์ ศิริสัมพันธ์ (อพ.สธ.) กรรมการและเหรัญญิก
๓๗. ผศ. สุนันท์ ภัทรจินดา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
๓๘. นางสาวธิดารัตน์ น้อยรักษา (สวทล. มหาวิทยาลัยบูรพา) กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
๓๙. นายขจรศักดิ์ วรประทีป (อพ.สธ.) กรรมการและเลขานุการ
๔๐. นางสาวอินทิรา จารุเพ็ง (อพ.สธ.) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔๑. นางสาวอรชร โชติญาณวงษ์ (อพ.สธ.) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔๒. นางสาวกำไล เรียนหัตถกรรม (อพ.สธ.) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔๓. นางสาวสุภาวดี เพชรโคตร (อพ.สธ.) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔๔. นางสาวอุไรรัตน์ กาญจนขุนดี (อพ.สธ.) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔๕. นางสาวผุสดี ทันจิตต์ (อพ.สธ.) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔๖. นางสาวโมริสา กาญจนโสภาค (อพ.สธ.) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔๗. นางสาวศิริกุล เกษา (อพ.สธ.) กรรมการและนายทะเบียน